Så funkar stämman – ord för ord

Vilka siffror är viktiga i en balansräkning? Hur skriver jag en motion? Vem har rösträtt på stämman? Inför en årsstämma kan frågorna vara många. Här följer ett litet stämmo-ABC så att det blir enklare och roligare att hänga med.

Balansräkning

Balansräkningen ger en bra bild av hur föreningen mår ekonomiskt. Titta särskilt på hur stor belåningen är samt på hur stora intäkterna är. Genom att dividera skulderna med intäkterna får du fram skuldkvoten för föreningen. Ett värde under 5 är bra och över 10 är inte bra.

Beslut

Ett beslut som fattas på årsstämman är bindande och måste följas av styrelsen – såvida det inte strider mot föreningens stadgar eller mot lagar. Om stämman fattar ett regelvidrigt beslut bör styrelsen säga ifrån att det inte kommer att följas.

Fullmakt

Med en fullmakt kan en annan person än du själv rösta på stämman för din räkning. I föreningens stadgar står vem som kan få fullmakt, oftast en annan medlem eller make/maka. Fullmakten ska omfatta namn på den som gett fullmakten, namn på den som fått fullmakten, datum, ort samt underskrift. I regel är en fullmakt giltig i ett år.

Kallelse

Enligt lag ska kallelse till årsstämma skickas ut minst två och max sex veckor före stämman. En utförlig dagordning ska skickas ut tillsammans med kallelsen.

Motion

Om du som medlem önskar ändra något i föreningen kan du skriva en motion. Det är viktigt att vara tydlig med rubrik, en text som beskriver ändringen och varför, en tydlig slutsats om vad du vill ska ske samt en underskrift. Många motioner faller på att de är luddigt formulerade och svåra att förstå, så försök vara tydlig och pedagogisk. Endast medlemmar i föreningen får skriva motioner. Styrelsen kan lämna ett utlåtande och förorda att motionen antas eller avslås, men det är årsstämman som fattar beslut i frågan.

Revisor

Föreningens stadgar anger ifall det krävs en auktoriserad revisor eller inte. Bostadsrätterna rekommenderar föreningarna att alltid välja en auktoriserad revisor, även i de fall inget sådant krav finns.

Rösträtt

Endast medlemmar har rösträtt på stämman och i de flesta föreningar anger stadgarna att principen en lägenhet – en röst gäller. I föreningar där en person äger flera lägenheter avgör stadgarna ifall medlemmen endast har en röst eller en röst per lägenhet.

Styrelse

Enligt lag måste det finnas en ordförande i en förening. Utöver det kan en styrelse bestå av det antal ledamöter som anges i föreningens stadgar. Styrelsens sammansättning måste snabbt anmälas till Bolagsverket, varför styrelsen brukar ha ett så kallat konstituerande sammanträde omedelbart efter årsstämman.

Valberedning

Valberedningen gör det förberedande arbetet med att ta fram kandidater till styrelsen. Genom att kandidaterna är tillfrågade och införstådda på förhand går stämmoarbetet smidigt. Men det står stämmodeltagarna fritt att rösta på en annan styrelsesammansättning än den som föreslagits.

Votering

De flesta frågor på en årsstämma avgörs med enkel omröstning där medlemmarna svarar ”ja” på stämmoordförandens fråga. Om ingen är emot klubbas beslutet direkt. Omröstning kan också ske med handuppräckning eller, i mer känsliga fall då till exempel två namn står mot varandra, med sluten votering då medlemmarna anonymt skriver sitt val på en röstsedel.

Yttranderätt

Alla medlemmar har rätt att yttra sig på årsstämman, däremot inte till exempel sambor som inte är medlemmar. I princip är stämman bara öppen för medlemmar och inga andra.

Av: Karin Strand

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Fullmakt

    Om en medlem inte kan närvara vid föreningsstämman kan denne utse ett ombud att vara på plats, tala och rösta i medlemmens ställe genom fullmakt. Ett biträde däremot ska vara en hjälp för medlemmen, har yttranderätt men ingen rösträtt.

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

  • Motion

    Medlemmarnas möjlighet att påverka hur föreningens verksamhet utövas genom att de lägger fram motioner till föreningsstämman. En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet