Delta och rösta på stämman

Årsstämman står för dörren i många av landets bostadsrättsföreningar. När det handlar om reglerna kring stämman är det inte helt lätt att komma ihåg vad som faktiskt gäller. Här reder vi ut det.

Vem får delta i stämman?

Föreningsstämman är en enskild sammankomst för medlemmarna och är alltså inte offentlig. Stämman kan besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman, men då måste samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman vara eniga och fatta beslut om det. Stadgarna kan också reglera denna fråga.

För den medlem som inte kan närvara vid stämman är det fortfarande möjligt att rösta, nämligen genom ombud som getts en fullmakt.

Vem kan vara ombud?

Kolla stadgarna. En fullmakt ger en person rätt att göra något, det vill säga agera för någon annans räkning. Ett ombud får representera högst en medlem om inget annat står i stadgarna. Ombudet ska ha med sig en fullmakt som är skriftlig och försedd med datum. Fullmakten gäller i ett år och behöver inte vara bevittnad men ska vara undertecknad. Endast medlemmens maka eller make, sambo eller annan medlem i samma förening kan vara ombud, om inget annat anges i föreningens stadgar. Den tillfälliga stämmolagen under 2022 tillåter dock att styrelsen kan besluta att fler än dessa kan vara ombud och även att ett ombud kan representera flera medlemmar.

Vilka får egentligen rösta?

Huvudregeln är att varje medlem i bostadsrättsföreningen har en röst och om flera medlemmar äger bostadsrätten tillsammans har de ändå bara en röst. När medlemmarna anländer till stämman prickas de av mot medlemsförteckningen som oftast också får vara röstlängd.

Det är klokt att, ifall två eller flera medlemmar har en gemensam röst, notera i röstlängden vem av dem som ska lägga den faktiska rösten. Kan delägarna inte komma överens om det får de helt enkelt avstå från att rösta. Några delade röster finns inte.

Även om en medlem har flera bostadsrätter är huvudregeln att denne fortfarande bara har en röst. I föreningens stadgar kan det dock stå något annat, till exempel att varje bostadsrätt har en röst även om man äger flera, vilket numera är ovanligt.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet