Stämman giltig trots få deltagare

Vi får mycket frågor i styrelserådgivningen om när en föreningsstämma ska anses lagenlig. Det vill säga, hur många medlemmar måste ha deltagit på stämman för att den ska vara giltig? Här reder vi ut frågan.

Många bostadsrättsföreningar har svårt att få medlemmarna att komma till föreningsstämman. På en del av stämmorna sitter i princip bara styrelsen och några få övriga tappra från föreningens medlemmar. Under de förhållanden som just nu råder är faran stor att det blir manfall på de flesta föreningsstämmor – åtminstone den närmaste tiden. Det gör att Bostadsrätternas styrelserådgivning nu får frågan allt oftare: hur många måste vi vara på stämman?

Svaret på den frågan är att det inte finns något specificerat i lagen om detta. Ändå finns ju vissa formkrav som behöver uppfyllas. Till exempel måste det alltid finnas en mötesordförande som, ifall föreningen inte tagit in en extern ordförande, också är medlem i föreningen. Någon behöver även föra protokollet men det behöver inte vara en enskilt utsedd sekreterare utan anteckningarna kan föras av ordföranden själv. Så långt behöver alltså bara en person – ordföranden – vara närvarande.

Men protokollet från föreningsstämman ska också justeras och undertecknas av justerare. Vanligtvis ska protokollet justeras av två justerare men det kan stå olika i olika föreningarnas stadgar, till exempel att endast en justerare behövs. Så beroende på hur många justerare som angetts i föreningens stadgar behöver alltså två eller tre personer vara närvarande på föreningsstämman för att den ska vara giltig enligt lag.

En del föreningar tar in en extern ordförande att leda stämman. Om denne även skriver protokollet behövs, i de fallen, endast en eller två justerare som deltar på stämman, beroende på hur många justerare föreningen ska ha enligt sina stadgar.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet