Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i markgrunden och i vissa byggnadsmaterial. Gasen anses av Strålsäkerhetsmyndigheten orsaka cirka 500 dödsfall i lungcancer per år i Sverige. Cancern som orsakas av radon drabbar i de flesta fall dem som samtidigt är rökare. Vill ni veta mer? Läs på Cancerfondens webbsida https://www.cancerfonden.se/artiklar/fakta-om-lungcancer.

I dag uppskattar Strålskyddsmyndigheten att 380 000-480 000 bostäder i Sverige har för höga radonhalter.

Mest utsatta är hus som är byggda med blå lättbetong eller hus som byggts på skifferhaltig mark eller mark med högt luftgenomsläpp som till exempel rullstensåsar. Radonproblem kan finnas på andra ställen men det är mindre vanligt. I bästa fall kan kommunens Miljöförvaltning berätta om vilka områden i kommunen som är mest utsatta och vilka halter det då handlar om.

Enkelt att mäta

Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes främst i flerbostadshus byggda mellan 1945 och 1965.

Radonmätning är en relativt enkel procedur. För att få en god uppfattning om förekomsten av radon bör mätningen ske i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare och i minst 20 procent av övriga lägenheter. På Strålskyddsmyndighetens webbsida finns en bra beskrivning av hur mätning att radon i bostäder går till, se länk https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/82e0e3bf620a46d28....

Små mätdosor med spårfilm - de ser ut som en liten brandvarnare - köps från ett mätlaboratorium och placeras ut enligt anvisningar. På Swedac: s webbsida, www.swedac.se, finns listor med företag som är verksamma inom detta område. Använd fritextsökning "Radonmätning".

För att få fram det mest intressanta mätvärdet (årsmedelvärde) ska mätdosorna sitta monterade i minst två månader under eldningssäsongen, normalt mellan 1 oktober till 30 april, i rum som används precis som vanligt. När mättiden är slut skickas radonmätarna tillbaka till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Efter några veckor kommer sedan mätresultat med posten. Ett mätpaket med tre dosor kostar cirka 500 kronor.

Lägre radonhalt är målet

Folkhälsomyndigheten riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är därför att det inte får vara högre halter än 200 bq/m3 i daghem och skolor år 2010 och att radonhalten ska vara lägre än 200 bq/m3 i alla bostäder år 2020.

I de fall radonhalterna är högre måste åtgärder till. Vad som bör göras beror på vad som orsakar de förhöjda radonhalterna, men generellt bör alla ytor och fogar tätas där radon kan läcka in och ventilationen justeras så att den inträngande radonluften späds ut med frisk luft. Men bäst är att anlita en konsult för att det ska bli rätt åtgärd.

Rev. Aug. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta