Kvarlämnade fordon

Enligt lagen om flyttning av fordon får ett registrerat fordon, till exempel en bil eller motorcykel, flyttas om det varit felparkerat på föreningens mark under minst sju dygn i följd efter det att föreningen underrättat ägaren. Observera att reglerna om flyttning gäller även om föreningen inte har förbjudit parkering eller ställt villkor för parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (se faktablad "Felparkerade fordon").

Som felparkering betraktas en innergård till en fastighet, gångar, körvägar eller "allmänningar" inom föreningens tomt. Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret.

Får föreningen inte tag på ägaren till fordonet kan det ta lång tid att bli av med det. Då får fordonet flyttas först efter en månad efter det att föreningen påbörjat försök att underrätta fordonets ägare.

Det är föreningen som ska visa att det har gått en månad från det att försök inleddes med att underrätta ägaren. Det kan ske genom att brev återsänts därför att mottagaren är okänd eller kvitto från posten på rekommenderat brev. Om kostnaden för flyttningen inte kan tas ut av fordonets ägare ska kostnaderna bäras av den som begärt flyttning, alltså föreningen.

Fordon som står uppställda trafikfarligt eller utgör så kallade fordonsvrak kan flyttas omedelbart med stöd av lagen. Observera dock att en förening inte på egen hand får flytta ett fordon eller fordonsvrak. Det är antingen kommunen, Trafikverket eller polisen som hanterar detta. Föreningen bör i första hand kontakta kommunen.

Det kan vara på sin plats att peka på vad som menas med fordon i detta sammanhang. I lagen om flyttning av fordon anges:

fordon - varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor, registrerat fordon - fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register, fordonsvrak - fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Kvarlämnade cyklar

Cyklar och mopeder och andra oregistrerade fordon är det enklare att bli av med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägarna till dessa finns det inte något krav på att ägaren ska underrättas innan flyttning sker.

Den naturliga reaktionen hos den som inte hittar sin cykel där den parkerades, är att vända sig till polisen. Därför kan föreningar som har problem med kvarlämnade cyklar eller mopeder lämna in dessa till polisen utan att dessförinnan ha gjort försök att hitta ägaren.

Ladda ned PDF.

Mer som detta