Handräckning

Vanlig handräckning innebär att en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare) tvingas flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad där besittningsrätten upphört. Detta kallas med ett gemensamt namn för avhysning.

Handräckning kan vara av två olika slag, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Särskild handräckning får avse åläggande för någon att vidta rättelse när annans egendom (besittning) olovligen rubbats eller tagits i anspråk. För en bostadsrättsförening skulle det kunna gälla när en bostadsrättshavare eller hyresgäst olovligen tillskansar sig ett förrådsutrymme i föreningens fastighet och efter tillsägelse vägrar att lämna utrymmet. Föreningen kan då inte själv utan vidare bryta upp lås och tömma utrymmet utan måste gå vägen över särskild handräckning.

Ansökan om handräckning görs skriftligen till kronofogdemyndigheten, som också verkställer handräckningen vid:

- förverkande. Om en bostadsrättshavare har förverkat sin nyttjanderätt till lägenheten, till exempel genom att inte ha betalat årsavgift eller hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd kan föreningen efter ansökan hos kronofogdemyndigheten få bostadsrättshavaren avhyst från lägenheten. En avhysning innebär att myndigheten med tvång tömmer lägenheten på bohaget, tar bort namnskylten och byter lås i dörren. Besittningen till lägenheten är därmed bruten.

- tillträde till lägenhet. Om en bostadsrättshavare till exempel inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten utan giltig ursäkt när föreningen behöver komma in för tillsyn eller för att utföra arbete i lägenheten som föreningen svarar för kan föreningen ansöka om särskild handräckning. På så vis kan föreningen få tillträde till lägenheten mot bostadsrättshavarens vilja. Föreningen får aldrig själv ta sig denna rätt utan är alltid tvingad att "gå myndighetsvägen".

Kostnaderna för förfarandet hamnar på föreningen. Om föreningen tvingat sig tillträde till lägenheten genom handräckning kan förverkande av bostadsrätten fortfarande genomföras, eftersom rättelse inte kan anses ha ägt rum (bostadsrättshavaren har inte öppnat lägenheten). Kostnaderna för det tidigare handräckningsförfarandet kan i så fall tas ut i förverkandeärendet som en oprioriterad fordran vid tvångsförsäljning av lägenheten (se faktablad "Tvångsförsäljning").

Läs mer på Kronofogdens webbplats.

Ladda ned PDF.

Mer som detta