Fullmakt, ombud, biträde

En fullmakt ger en person, fysiskt eller juridisk, rätt att göra något (handla, det vill säga agera) för någon annans räkning.

Fullmakt

I bostadsrättsföreningar används vanligtvis fullmakt då medlem inte själv kan närvara vid en föreningsstämma. Medlemmen kan då skicka ett ombud istället.

En annan vanlig fullmaktssituation är när styrelsen ger en förvaltare fullmakt, till exempel SBC, att på styrelsens vägnar sköta föreningens löpande bokföring och redovisning.

Ombud

Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Endast medlems maka/make, sambo eller annan medlem i samma förening får vara ombud, om inte annat anges i föreningens stadgar. Medlem som är under 18 år (underårig) företräds på stämman av förmyndare, vilket i normalfallet är förälder. En medlem som är juridisk person, till exempel ett företag, företräds på stämman av den som är legal ställföreträdare enligt den juridiska personens registreringsbevis. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än ett år.

Biträde

En medlem kan ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Meningen är att en medlem ska ha möjlighet till hjälp på stämman, till exempel av någon som har juridiska kunskaper. Bara medlems make/maka, sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i föreningens stadgar. Biträdet behöver inte ha någon fullmakt eftersom biträdet inte utövar någon rösträtt för någon annans räkning. Ett biträde har yttranderätt.

En fullmakt vid en föreningsstämma kan se ut så här

 

FULLMAKT

 

för__________________________________________________________________

 

att vid föreningsstämman i Brf/Bf ___________________________________________

 

den________/________ 20____ föra min talan och utöva min rösträtt.

 

____________________den________/________ 20____

ort

 

_____________________________________________________________________

namnteckning lägenhetsbeteckning

 

_____________________________________________________________________

namnförtydligande

Ladda ned PDF.

Mer som detta