Bostadsföreningar

De första bostadsrättsföreningarna (Brf) tillkom 1930. Innan dess bedrevs liknande verksamhet i bostadsföreningar (Bf).

Bostadsrätt är en nyttjanderätt på obegränsad tid. I och med bostadsrättslagen 1930 blev det möjligt att bilda bostadsrättsföreningar, och därefter fick inga fler bostadsföreningar bildas. De befintliga fick dock vara kvar.

När man köper en andel i en bostadsförening är det viktigt att studera stadgarna eftersom dessa föreningar inte har någon speciell lagstiftning för just "boendefrågor". Däremot är lagen om ekonomiska föreningar tillämplig även för bostadsföreningar. Denna lag innehåller bland annat bestämmelser om styrelsens ansvar och befogenheter, revisorernas ansvar samt vad som gäller beträffande föreningsstämma.

Mycket avgörande är vilken typ av upplåtelse som bostadsföreningen tillämpar. Är den på obegränsad tid liknar föreningen bostadsrätt. Är den på begränsad tid är det egentligen fråga om hyresrätt. Det är inte alltid lätt att av stadgarna dra exakta slutsatser.

Skattemässigt behandlas bostadsföreningar och bostadsrättsföreningar lika.

Bostadsföreningar har ingen skyldighet att notera pantsättningar i en lägenhetsförteckning. Däremot ska man ha en förteckning och där ta in köpekontrakt på gjorda överlåtelser.

Rev. mars 2018

Ladda ned PDF.

Mer som detta