Vindsbygge

Att sälja råvinden eller låta göra om vinden i fastigheten till bostadsyta, och sälja den, ger inte bara ekonomiska fördelar i form av intäkter. Det innebär även minskade kostnader för uppvärmningen då många vindar läcker ut värme genom taket.

För en bostadsrättsförening kan en inredningsbar vind vara värdefull. Till fördelarna hör att föreningen får intäkter genom att upplåta vinden, det vill säga att ytorna görs om till bostadsrätt och kan säljas. Det viktigaste är dock att vinden kan betyda långsiktiga ekonomiska fördelar.

Genom att vinden görs om till ”betalande” ytor kommer någon att betala avgifter för ytan för all framtid. Dessutom betyder inredande av vinden att föreningen sprider ut flera olika kostnader på större ytor vilket betyder minskade avgifter för alla.

Fler positiva effekter

En annan positiv aspekt är att föreningen genom att isolera och inreda vinden får lägre uppvärmningskostnader eftersom husets tak isoleras och därmed läcker ut mindre mängd värme. Flera av föreningens kostnader, exempelvis försäkringspremien, ökar heller inte på grund av vindsombyggnationen. Däremot kan inredandet av vinden påverka taxeringsvärdet vilket innebär höjd skatt. Det behöver föreningen ta hänsyn till i kalkylen.

Andra positiva effekter kan vara att föreningar som ligger på gränsen till att bli klassificerade som en så kallad oäkta förening kan undvika detta och att föreningen får in fler medlemmar som kan hjälpa till att driva föreningen framåt.

Sondera intresset

Ofta börjar vindsplanerna med att styrelsen på en stämma tar upp frågan om inredande av vinden för att höra sig för om inställningen bland medlemmarna. Finns det en samstämmighet inom föreningen är det sedan styrelsens uppgift att gå vidare.

Lämpligast är att anlita en eller flera konsulter som kan bedöma möjligheterna. Därefter tas avtalsunderlag fram liksom ett bra underlag för de formella beslut som behöver fattas. På stämman ska tillräckligt underlag finnas så att medlemmarna vet vad de tar ställning till. Hur ska befintliga vindsförråd omplaceras och se ut? Hur ska vinden disponeras med antal lägenheter, terrasser och liknande?

Väsentlig förändring = stämmobeslut

När styrelsen har ett konkret förslag om att inreda vinden är det dags för en föreningsstämma att fatta beslut om ombyggnationen. Ett sådant stämmobeslut kräver endast enkel majoritet om det inte finns några berörda bostadsrättshavare som kan komma att påverkas negativt med anledning av den ändrade användningen av vindsutrymmet.

Detta kan till exempel handla om medlemmar med vindsförråd ifall förrådet måste flyttas ner i källaren eller om de lägenheter som ligger under den framtida vindsvåningen kan komma att få ökade störningar. Om alla inte är överens krävs att de som röstar för att bygga om vinden uppgår till minst två tredjedelar av rösterna på stämman. Om inte denna majoritet uppnås kan inte projektet starta.

Om det däremot finns stöd av minst två tredjedelar av medlemmarna ska därefter ett godkännande av hyresnämnden inhämtas.

Vägval och metod

Att inreda en vind är en omfattande process. Först behöver föreningen välja väg. Antingen kan föreningen sälja råvinden till någon som själv bygger om den, alternativt kan föreningen själva anlita en entreprenör för att isolera och inreda vinden och därefter sälja den.

Rekommendationen är att föreningen säljer vindsytan på rot, alltså att någon annan bygger om den eftersom föreningen på så sätt slipper en stor del av riskerna. Om föreningen väljer att beställa arbetet av en entreprenör och teckna ett entreprenadavtal kan slutkostnaden vara svår att bedöma och risken finns att någonting händer med marknaden under byggtiden.

Föreningen säljer råvinden

Om föreningen beslutar att sälja vinden på rot tecknas ett upplåtelseavtal med en köpare av vinden som ofta är ett byggföretag. Byggföretaget blir medlem i föreningen. Byggföretaget söker bygglov, projekterar och genomför ombyggnationen. Om projektet blir dyrare än beräknat står byggaren risken.

Föreningen ska alltid, även om det är byggaren som har ansvaret, ha insyn i projektet. Det är trots allt i föreningens hus som all byggnation pågår. Alla frågor som gäller insyn, tider, standard med mera ska regleras i upplåtelseavtalet eller kompletterande avtal såsom entreprenadavtal.

Kräver teknisk, juridisk och ekonomisk kunskap

En vindsombyggnad kan med andra ord ta tid och den kräver planering och framförhållning. Det krävs också goda tekniska kunskaper liksom i hur ett vindsavtal upprättas. Styrelsen bör även lägga en hel del tid på kalkylen. Rekommendationen är att ta hjälp av ett konsultföretag, med både juridisk och teknisk kompetens, som är specialiserade på vindsbyggnationer.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stämmobeslut

  Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

 • Störningar

  I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet