Valberedning

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult som har valts på föregående årsstämma för att ta fram förslag på lämpliga personer till föreningens styrelse och revisorer för nästkommande år. I vissa föreningar ingår även i uppdraget att föreslå nivån på styrelsearvodet.

Många bostadsrättsföreningar har en valberedning men det finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen om att föreningen måste utse en valberedning. Däremot kan det finnas krav i föreningens stadgar om att det ska finnas.

Hur valberedningen väljs

Det är föreningsstämman som utser en valberedning. Ofta utses avgående styrelseledamöter att ingå i den då dessa har kunskap om och erfarenhet av vad styrelsearbetet innebär och vilka kompetenser som behövs.
Valberedningen brukar bestå av två till tre personer, varav en är sammankallande. Inför kommande föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till samtliga personval såsom styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och eventuella andra funktionärer.

Valberedningens arbete

Valberedningen förbereder sig vanligen genom att först prata med den sittande styrelsen om hur många platser som behöver tillsättas vid årsmötet och även om det finns önskemål om någon särskild kompetens som fattas i styrelsen.
Därefter är det klokt att gå ut till föreningens medlemmar både med allmän information till alla om att engagera sig i styrelsearbetet och återkomma till valberedningen om intresse finns. Men även att jobba med uppsökande verksamhet som att knacka dörr eller kontakta dem som passar in på den profil som styrelsen behöver. Valberedningen sätter därefter ihop ett förslag bestående av de kandidater de tror kan arbeta väl ihop och som kan bidra med sina kunskaper.
Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sig själva till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Om valberedningen i stadgarna

Om valberedningen avgår under mandattiden, brukar man inte kalla till extra föreningsstämma enbart för att tillsätta en ny valberedning. Men om man tror att det kommer att bli svårt att få ihop en ny styrelse vid nästa ordinarie föreningsstämma, kan det vara en bra idé.
I stadgarna kan det vara lämpligt att ta med en bestämmelse om att

 • föreningen ska ha en valberedning över huvud taget
 • antalet personer i valberedningen och en person ska utses till sammankallande
 • mandattid (normalt ett år)
 • valberedningen ska föreslå även arvoden till styrelsen.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom valberedning

 • Kan hyresgästen väljas in i styrelsen?

  En av våra hyresgäster har anmält intresse att sitta i styrelsen. I våra stadgar står följande: ”Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening, denne kan även av styrelsen utses till ordförande.” Ska vi tolka stadgarna som att hyresgästen kan väljas in i styrelsen?

 • Får en valberedning föreslå ny valberedning?

  Inför vår årsstämma hade valberedningen utöver förslag till styrelse, revisorer och arvode även förslag till medlemmar i valberedningen. En ledamot i den avgående styrelsen menade då att valberedningen inte får föreslå ny valberedning. Är det verkligen så?

 • Vad gäller för valberedningens arbete?

  Krävs det i en bostadsrättsförening att valberedningen har ett godkänt styrelsebeslut för att självständigt utarbeta riktlinjer för sitt arbete? I våra stadgar står bara att föreningen ska ha en valberedning, inget annat. Räcker det i så fall att valberedningens informationsblad presenteras, som utskick eller anslag, för medlemmarna?

 • Får ickemedlem sitta i valberedningen?

  Vår föreningsstämma godkände en person som inte är medlem att sitta i valberedningen inför nästa års stämma. Personen är dotter till en bostadsrättshavare. Frågan är om det är emot reglerna och om vi då ska välja en ny valberedning på grund av detta?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Pantsättning

  Precis på samma sätt som någon kan använda sin villa som säkerhet för lån är också bostadsrätten ett allmänt accepterat kreditobjekt. Det är styrelsens ansvar att notera pantsättningarna i lägenhetsförteckningen vilket ofta sköts av en ekonomisk förvaltare.

 • Överlåtelse av hyresrätten till lokal

  Hyresrätten till en lokal kan under vissa förutsättningar överlåtas till någon som ska överta verksamheten. Föreningen kan tillåta överlåtelse trots att kraven inte är uppfyllda, och kan då omförhandla villkoren, exempelvis hyran.

 • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

  Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet