Upplåtelse av bostadsrätt

Ett bestämt utrymme eller mark kan upplåtas med bostadsrätt och det kan då förenklat beskrivas som att en bostadsrätt skapas. Det skriftliga upplåtelseavtalet har betydelse för att kunna se vad som ingår i bostadsrätten.

Upplåtelse av bostadsrätt kan ske i flera situationer och de vanligaste är i samband med nyproduktion av bostäder eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Ett visst utrymme kan även senare upplåtas med bostadsrätt, till exempel om en hyreslokal byggs om till en bostadsrätt.

Betydelsen av upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är det ursprungliga dokument som skrivs mellan en förening och den första innehavaren av en bostadsrätt och ska inte förväxlas med det överlåtelseavtal som upprättas när en bostadsrätt säljs.

I avtalet ska det framgå vad som ingår i bostadsrättsupplåtelsen, vilken lägenhet det rör och övriga utrymmen som kan ingå, då oftast förrådsutrymmen. Om mark ingår i upplåtelsen ska det också anges. Vad som ingår i upplåtelsen får särskild betydelse när en lägenhet förändras till exempel vid en om- eller tillbyggnad. Här kan nämnas ett vanligt exempel då en bit mark utanför den egna lägenheten ingår i upplåtelsen. I sådana fall har medlemmen i viss mån större möjligheter att bestämma över marken. När marken inte är upplåten ses det som en nyttjanderätt och föreningens tillstånd behövs vid förändringar.

Medlem ska anges vid upplåtelse

För att en bostadsrättsförening ska få upplåta en lägenhet med bostadsrätt krävs att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Dessutom måste det finnas en registrerad ekonomisk plan.

Skydd för hyresgäster

En lägenhet som någon har med hyresrätt får inte upplåtas med bostadsrätt så länge någon hyr lägenheten och en sådan bostadsrättsupplåtelse blir ogiltig. Denna bestämmelse skyddar de hyresgäster som vill bo kvar med hyresrätt när en hyresfastighet ombildas till bostadsrättsfastighet. Regeln gäller både för bostadslägenheter och för lokaler.

Uppgifter i upplåtelseavtalet

En upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska göras skriftligt och skrivas under av parterna. Följande uppgifter måste finnas med i avtalet:

 • Föreningens namn
 • Bostadsrättshavarens namn
 • Vilken lägenhet som upplåts
 • Mark och andra utrymmen som ingår
 • Insatsbeloppet som gäller vid upplåtelsen
 • Årsavgiften som gäller vid upplåtelsen
 • Eventuell upplåtelseavgift
 • Om bostadsrättshavaren inte ska få tillträde till lägenheten när upplåtelseavtalet ingås, ska det också anges från vilket datum som tillträde medges.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom upplåtelse av bostadsrätt

Relaterade ämnen

 • Ekonomisk plan

  Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och ska granskas och intygas av godkända intygsgivare.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet