Ombyggnation utanför lägenhet

Detta ämne nås även via: Ändring utanför lägenhet och Bygga om utanför lägenhet

En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

Huvudregeln är att en bostadsrättshavare inte får göra några ändringar utanför sin lägenhet utan styrelsens tillstånd. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Detsamma gäller i princip föreningens mark.

Om en bostadsrättshavare vill göra en förändring eller utföra någon åtgärd som påverkar huset eller marken utanför lägenheten krävs föreningsstämmans tillstånd. En bostadsrättshavare får alltså till exempel inte ta upp ett nytt fönster i fasaden eller anlägga en uteplats på föreningens mark utan tillstånd av stämman.

Markiser, paraboler med mera

Även mindre åtgärder som inglasning av balkong eller att sätta upp en markis på fasaden kräver tillstånd. Medlemmar som vill sätta upp en markis eller parabolantenn ska ansöka om tillstånd för detta hos styrelsen eftersom föreningen som fastighetsägare är ansvarig för det yttre av fastigheten som till exempel balkongerna och fasaden. Ett sådant tillstånd kan också villkoras.

Om styrelsen ändå vill tillåta åtgärden måste styrelsen försäkra sig om att markisen eller parabolantennen sätts upp på ett fackmannamässigt sätt. Om en bristfälligt uppsatt markis eller antenn skulle falla ned och skada någon person eller någons egendom riskerar föreningen skadestånd.

Underhåll och regler

Det är viktigt att det finns regler i stadgarna som säger att det är medlemmen som ansvarar för underhåll och nedmontering av markisen om föreningen har behov av att komma åt fasaden för att utföra underhållsåtgärder. Mer detaljerade regler om exempelvis form och färg eller specifik tillverkare kan tas in i föreningens trivselregler alternativt i ett separat avtal med medlemmen.

Om en bostadsrättshavare har satt upp en markis på föreningens fasad utan tillstånd och vägrar ta ned den kan föreningen vända sig till Kronofogden och begära särskild handräckning för borttagandet.

Om marken ingår i bostadsrätten

Det kan vara så i exempelvis en radhusförening att inte bara lägenheterna utan även marken utanför dem upplåtits med bostadsrätt, alltså ingår i bostadsrätten. Om marken är upplåten med bostadsrätt är den rent juridiskt en del av lägenheten och bostadsrättshavaren har då en större frihet att besluta över hur marken ska användas och därigenom vilka ändringar som kan göras. Det rättsliga läget är något oklart när medlemmen vill göra ändringar på sådan mark, men eftersom marken anses vara en del av lägenheten är det sannolikt regelverket vid ombyggnation i lägenheten som gäller.

En rimlig utgångspunkt är då att föreningen får ta ställning till om åtgärden eller ändringen är av väsentlig betydelse, som det heter. Om den är det blir nästa fråga ifall ändringen är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen vilket är en förutsättning för att föreningen ska kunna säga nej. Ett annat viktigt ställningstagande är ifall åtgärden påverkar en annan grannes lägenhet negativt. Det kan exempelvis handla om skymd utsikt. Då krävs att grannen lämnar sitt samtycke till ändringen eller att föreningen röstar om saken på en stämma där minst 2/3 av de röstande röstar ja, och att hyresnämnden också godkänner beslutet.

Stadgarna kan avgöra

Stadgarna kan också påverka vad medlemmarna får göra och inte. Generellt får en medlem inte ändra på sådant som föreningen enligt stadgarna ansvarar för.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom ombyggnation utanför lägenhet

 • Vem söker bygglovet för pergolan?

  En medlem vill bygga en pergola på sin balkong. Styrelsen tror att pergolan kräver bygglov. Vem söker bygglov för bygglovspliktiga byggnationer, föreningen som äger fastigheten eller medlemmen?

 • Vem beslutar om byggande av terrass?

  En medlem vill bygga terrass till sin vindslägenhet. Detta innebär att taket behöver öppnas och byggas om för att få plats med terrassen. Är detta något styrelsen kan godkänna eller är det en fråga för årsstämman?

 • Är det tillåtet att borra i fasaden?

  En medlem i vår förening har en egen entré, åtskild från huvudentrén. Uteplatsen vid entrén ingår inte i bostadsrätten. På den putsade fasaden utanför entrén har medlemmen borrat hål och hängt upp blomkrukor och en spaljé. Finns det särskilda regler för det?

 • Vem beslutar om cykelstället?

  Vi är en ny bostadsrättsförening som vill placera ett cykelställ utmed vårt hus. Frågan är bara om vi i styrelsen kan göra det eller om det måste beslutas på en stämma, eftersom det ändrar den yttre miljön.

 • Hur kan vi hantera boende som gör fasadingrepp?

  Antalet boende hos oss som borrat och hängt upp diverse anordningar på fasaden vid uteplatser och balkonger har ökat. Några saker är tveksamt tunga och vi är rädda att de skadar fasaden. I våra trivselregler står att godkännande måste inhämtas från föreningen, men få gör det. Hur får vi medlemmarna att förstå att de ska ansöka om lov först?

 • Krävs tillstånd för att bygga hundkoja?

  I vår förening har vi bostadsrättsradhus där marken är upplåten med bostadsrätt. Nu har en boende byggt en hundkoja precis mot grannens staket utan att fråga vare sig styrelse eller granne. Min fråga är om det inte krävs tilllåtelse från styrelsen eftersom det är en byggnad? Och hur ska vi som styrelse agera i ett sådant här ärende i efterhand?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Handräckning

  Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Inglasning

  Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Men i princip är det inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin lägenhet utan tillstånd från föreningen.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Trivselregler

  Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet