Moms

En bostadsrättsförening är som regel inte momsregistrerad. Men det finns situationer då föreningen behöver momsregistrera sig, exempelvis om det finns lokaler eller p-platser som hyrs ut till andra än medlemmar.

Bostadsrättsföreningen kan inte ta ut moms på månadsavgifterna och har inte heller rätt till avdrag för den moms som betalas för varor och tjänster som köps. För att föreningen ska kunna göra avdrag för momsen måste den vara frivilligt momsregistrerad.

Momsplikt i vissa fall

Det finns dock vissa situationer inom ramen för föreningens verksamhet då föreningen måste redovisa moms. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är till exempel momspliktigt. Det räcker med att ha en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Om föreningen har egen anställd personal och de totala lönekostnaderna under året överstiger 300 000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Det innebär att det ska läggas på moms på tjänster som föreningen så att säga utför åt sig själv. Bakgrunden är att staten jämställer dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.

Föreningen måste även lägga på moms när den

 • hyr ut plats för mast till en mobiloperatör
 • hyr ut utrymmen för reklam eller annonsering
 • hyr ut plats för paketskåp och liknande
 • avgift för gym i föreningens egen gymlokal.

Frivilligt momsregistrerad

En bostadsrättsförening kan vara frivilligt momsregistrerad om det finns lokaler som bedriver momspliktig verksamhet i föreningen. Föreningen lägger då på moms på lokalhyran eller månadsavgiften och har avdragsrätt för lokalytan. Företaget å sin sida kan kvitta momsen.

Om något underhåll eller någon reparation har gjorts enbart i den aktuella lokalen har föreningen rätt att dra av hela momskostnaden för det. För gemensamma kostnader har föreningen rätt att dra av en framräknad schablon enligt följande beräkning: lokalytan/totalytan = X procent i momsavdrag.

Fördelen med att vara frivilligt momsregistrerad är om föreningen har stora lokalytor som hyrs ut till momspliktig verksamhet och där föreningen planerar en större renovering av lokalytorna. Nackdelen som lyfts fram är den ökade administration som momsarbetet medför. Har föreningen väl blivit frivilligt momsregistrerad är det svårt att återkalla beslutet. Det blir aktuellt endast om verksamheten ändras till icke momspliktig verksamhet eller om lokalytan byggs om och upplåts som bostäder.

Individuell mätning och debitering - IMD

En bostadsrättsförening som fakturerar sina medlemmar och hyresgäster för den el, vatten och värme som dessa faktiskt förbrukar ska lägga på moms på fakturan. Det kallas individuell mätning och debitering och förkortas IMD.

Moms ska läggas på hela fakturabeloppet inklusive de delar som avser fasta elkostnader, till exempel nätavgifter och energiskatt. Föreningen kan då göra avdrag för moms på inköpet av elen.

Om bostadsrättsföreningen i stället fakturerar medlemmar och hyresgäster för el och vatten enligt ett schablonbelopp ska den inte lägga på moms på fakturan om inte exempelvis en lokaluthyrning i sig är momspliktig. Ifall föreningen däremot gör en avläsning vid till exempel räkenskapsårets slut och justerar fakturan enligt elanvändarnas faktiska förbrukning ska föreningen lägga på moms på fakturan.

I vissa fall kan en bostadsrättsförening göra avdrag för momsen på inköp av el, vatten eller gas som föreningen säljer vidare till sina medlemmar och hyresgäster. För att kunna göra det ska föreningen fakturera för faktisk förbrukning, alltså genom individuell mätning.

En bostadsrättsförening kan göra momsavdrag för inköp, installation och reparation av mätutrustning som gör det möjligt för föreningen att fakturera sina medlemmar och hyresgäster för faktisk förbrukning av el, vatten och värme.

Avdragsrätt för moms vid installation av laddstolpar

En ekonomisk förening eller bostadsrättsförening kan under vissa förutsättningar göra momsavdrag för installation av laddstolpar till elbilar på en parkeringsplats. Det gäller om föreningen hyr ut parkeringen till ett parkeringsbolag eller om föreningen fakturerar medlemmar eller hyresgäster för den el som faktiskt förbrukas vid laddningen genom individuell mätning och debitering. Om uthyrningsverksamheten ingår i en momspliktig verksamhet kan föreningen alltså göra avdrag för installationen. Föreningen kan däremot inte göra avdrag för installationen om laddstolparna ingår i en momsfri verksamhet.

Men en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening som har fått statligt stöd för att installera laddstolpar ska inte betala moms på det statliga stödet och det statliga stödet påverkar inte avdragsrätten för moms.

Avdragsrätt för skatt vid produktion av el från solceller

En bostadsrättsförening kan montera en solcellsanläggning på taket till sin fastighet som bara används för boende för att förse de boendes lägenheter och fastigheten med el. Föreningen kan då även sälja överskottselen till ett elhandelsföretag. Föreningen har rätt till avdrag för ingående skatt för den del av solcellsanläggningen som används till produktion av el för försäljning till elhandelsföretaget och till de boende. Föreningen har däremot inte rätt att dra av skatten för den el som anläggningen producerar som går till driften av fastigheten, det vill säga trapphusbelysning, tvättstugor och el i allmänna utrymmen. Detta eftersom det är avdragsförbud för stadigvarande bostäder.

Beräkningen görs utifrån omsättning, det vill säga hur stor del av omsättningen som är momspliktig respektive icke momspliktig.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom moms

 • Ska vi lägga moms på medlemmarnas p-platshyra?

  Vår förening har sex parkeringsplatser som vi hyr ut för större fordon, till exempel husvagnar och husbilar, men det förekommer att platserna hyrs ut till vanliga bilar också. Det är bara medlemmar i föreningen som får hyra platserna. Nu påstår vår ekonomiska förvaltare att vi måste ta ut moms på just dessa platser enligt nya direktiv från Skatteverket. Stämmer det?

 • Får föreningen tillbaka momsen?

  Vi är en äkta bostadsrättsförening som inte redovisar moms i vanliga fall, men är momsregistrerad. Nu planerar vi att installera laddstolpar, och elen medlemmarna förbrukar kommer att betalas till betaltjänsten som sedan betalar tillbaka till oss inklusive vårt påslag och moms. Är det riktigt att vi får tillbaka momsen vi lagt ut och även för installation och hårdvara?

 • Lägenhet blev lokal – hur hanterar vi momsen?

  Vår bostadsrättsförening består av både lägenheter och lokaler. Av lokalerna är några momspliktiga och andra momsfria. En lägenhet har ändrats till att registreras som lokal, och är nu momspliktig. Ska föreningen ändra procentsatsen för avdragsgill moms och ska procentsatsen beräknas som andelen av arean för momspliktiga lokaler i proportion till föreningens sammanlagda area?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Laddstolpar

  Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet