Likhetsprincipen

En av grundprinciperna i en bostadsrättsförening är att alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan ändå vara tillåtet om det är sakligt motiverat.

Föreningen kan, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har ”nytta” av. Ett exempel kan vara ett beslut om att renovera den gemensamma tvättstugan i huset. Samtliga medlemmar måste, via månadsavgiften, vara med och betala trots att inte alla använder tvättstugan och får ”nytta” av beslutet. Investeringsbeslutet strider inte mot likhetsprincipen, eftersom beslutet anses vara sakligt motiverat.

Sakligt motiverade investeringsbeslut

Likhetsprincipen kan alltså innebära att en investering medför att vissa hushåll får bära en större ekonomisk andel än vad som motsvarar deras egna intressen av att utnyttja investeringen. Det kan också handla om exempelvis lekplatser eller indragning av fiber i fastigheten. Enligt domstolspraxis strider inte heller sådana beslut mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Medlem kan känna sig missgynnad

Ett annat vanligt exempel är om en medlem vill bygga om sin bostadsrätt på ett likadant sätt som en annan medlem tidigare gjort. Styrelsen kan neka ifall det finns tekniska förutsättningar som skiljer sig åt mellan lägenheterna och som gör det olämpligt i det senare fallet. Även då finns saklig grund att neka. Men om de tekniska förutsättningarna är identiska och styrelsen gett tillstånd till en medlem, så kan styrelsen inte säga nej till den andre medlemmen.

Beslut kan bli ogiltiga

Om en styrelse eller en föreningsstämma bryter mot principen om lika behandling genom att gynna eller missgynna medlemmar på ett osakligt sätt kan domstol förklara beslutet ogiltigt.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet