Kvarlämnade saker

Vad kan föreningen göra med avflyttade bostadsrättshavares eller hyresgästers kvarlämnade saker i till exempel vinds- eller källarförråd? När kan sakerna slängas?

Inte sällan ligger det saker och skräpar i förråd eller allmänna utrymmen i föreningen efter bostadsrättshavare eller hyresgäster som har flyttat.

Saker som lämnats av hyresgäster

Hittas kvarlämnade saker efter en hyresgäst ska hyresvärden, i det här fallet bostadsrättsföreningen, enligt hyreslagen muntligen eller skriftligen uppmana hyresgästen att hämta egendomen. Om hyresgästen inte hämtat sakerna efter att tre månader gått tillfaller de föreningen utan ersättning.

Det är föreningen som måste bevisa att hyresgästen fått uppmaningen. Många gånger vet dock inte föreningen till vilken adress hyresgästen har flyttat, varför det blir svårt att kontakta denne. Egendomen tillfaller då föreningen sex månader från det att hyresgästen flyttat från lägenheten.

Föreningen kan välja mellan att låta sexmånadersfristen löpa ut utan uppmaningen eller sända den och invänta tremånadersfristen.

Om bostadsrättshavare har lämnat kvar saker

Det ovanstående gäller hyresgäster. Motsvarande bestämmelser finns inte i bostadsrättslagen när det gäller bostadsrättshavare. Om föreningen känner till vem ägaren till de kvarlämnade sakerna är ska denne uppmanas att ta vara på egendomen. Sker inte det får föreningen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden som då får ta hand om föremålen.

Om ägaren till ett föremål däremot är okänd gäller lagen om hittegods. Föreningen får då ta hand om föremålet samtidigt som det anmäls till polisen. När det gäller cyklar ska styrelsen skicka in uppgifter (ramnummer, märke, modell, färg och särskilda kännetecken) till polisen. Om ägaren inte hör av sig och kräver att få tillbaka egendomen inom tre månader tillfaller den föreningen.

Upprätta enkel förteckning

Det händer att den sak det gäller uppenbart saknar värde, till exempel en sönderrostad cykel utan både kedja och hjul. Sådana saker kan föreningen slänga. Men det är viktigt att föreningen upprättar en enkel förteckning över föremål som kvarlämnats.

För att förteckningen ska få bevisvärde bör den bevittnas av utomstående personer. Risken är nämligen att en tidigare boende hävdar att exempelvis skrotcykeln som föreningen kastat var en dyrbar cykel som hen hade för avsikt att hämta. Ett enkelt sätt att dokumentera vad föreningen slänger är att fotografera sakerna och bifoga fotona med förteckningen.

Vad som sägs ovan gäller alltså då föreningen till exempel vill röja vindar, cykelrum eller andra allmänna ytor. Då kan föremålen tänkas tillhöra personer som ännu bor i föreningens hus varför det är viktigt att informera om röjningen och ge medlemmarna tillfälle att hämta sina saker. Det är lämpligt att lämna information om rensningen i brevlådor och på anslagstavlor där medlemmarna också ombeds att märka sina saker, till exempel cyklar, på ett tydligt sätt.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom kvarlämnade saker

  • Vems ansvar att tvättmaskinen forslas bort?

    Vi har ett bekymmer i vår förening. En medlem har ställt en tvättmaskin utanför hissen i husets källarplan. Medlemmen informerade styrelsen om detta och vi svarade att det var ok ett par dagar men att den sedan måste forslas bort. Efter en vecka fick medlemmen en påminnelse då tvättmaskinen fortfarande stod kvar, och ytterligare påminnelser har skickats efter det. Styrelsen har också föreslagit att medlemmen kontaktar fastighetsförvaltaren och beställer hämtning. Vi har inte fått någon återkoppling. Kan styrelsen beställa hämtning och låta medlemmen stå för kostnaden, det vill säga vidarefakturera medlemmen?

Relaterade ämnen

  • Förråd

    Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd och det bör eftersträvas att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Styrelsen kan behöva se vad som står i äldre avtal för att återställa ordningen.

  • Handräckning

    Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet