Insatsnedsättning

En bostadsrättsförening kan av olika skäl ha ett överskott av pengar, exempelvis efter en konvertering från hyresrätt till bostadsrätt när en hyresgäst flyttat ut. Överväg dock att låta pengarna stanna i föreningen i stället för att dela ut dem till medlemmarna.

Föreningsstämman kan fatta ett beslut om en proportionell nedsättning av samtliga insatser, vilket alltså inte förändrar det inbördes förhållandet mellan insatserna, med enkel majoritet.

Innan beslutet fattas är det dock klokt att först se över föreningens ekonomi och framtida underhåll eftersom pengarna kan användas till att betala av lån eller till större underhållsåtgärder.

Konsekvensen av en insatsnedsättning är också att medlemmarna får lägre ingångsvärden på sina lägenheter vilket medför att reavinstskatten vid en eventuell försäljning ökar.

Skyddsregler för borgenärer

I bostadsrättslagen finns skyddsregler för borgenärer. Det innebär att nedsättningen måste registreras omgående hos Bolagsverket. Därefter måste det gå ett år innan utbetalning till medlemmarna får ske. I och med detta har borgenärerna en chans att upptäcka att de får en, relativt sett, lägre säkerhet och kan om så önskas reagera på detta.

FAKTARUTA

Tänk på följande:

  • Överväg noga om det är klokt att besluta om en insatsnedsättning. Överskottet kan i första hand användas exempelvis till att amortera av lån eller för framtida större underhållsåtgärder i stället för att delas ut till medlemmarna.
  • Anmälan av nedsättningen görs av styrelsen till Bolagsverket. Ingen särskild blankett finns för detta så styrelsen får skriva en ansökan själv.
  • Föreningen ska bifoga en kopia av stämmobeslutet. Av beslutet måste framgå hur stor nedsättningen är, annars kan det ifrågasättas vad som egentligen har beslutats. Bolagsverket registrerar inte beloppet utan gör endast en anteckning i registret att nedsättning av samtliga insatser beslutats. Detta kungörs också.
  • Bolagsverket tar ut en avgift för registreringen enligt "annan anmälan".
  • Viktigt att tänka på vid överlåtelser är att det är den som är bostadsrättshavare när beslutet vinner laga kraft som har rätt till utbetalningen.

För våra medlemmar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet