Fullmakt

Om en medlem inte kan närvara vid föreningsstämman kan denne utse ett ombud att vara på plats, tala och rösta i medlemmens ställe genom fullmakt. Ett biträde däremot ska vara en hjälp för medlemmen, har yttranderätt men ingen rösträtt.

En fullmakt är en undertecknad handling som ger en person, fysisk eller juridisk, rätt att göra något för någon annans räkning. I bostadsrättsföreningen handlar det oftast om att en medlem ger fullmakt till ett ombud att företräda medlemmen på föreningsstämman.

En annan vanlig fullmaktssituation är när styrelsen ger en förvaltare fullmakt att på styrelsens uppdrag sköta föreningens löpande administration, bokföring och redovisning.

Ombud – vad gäller?

Ett ombud på föreningsstämman ska ha med sig en skriftlig fullmaktshandling i original och med datum. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Endast medlemmens maka/make, sambo eller en annan medlem i samma förening får vara ombud, om inte annat anges i föreningens stadgar. Det är vanligt att i stadgarna ta upp andra personkategorier som kan vara ombud.
Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma, om inte annat anges i stadgarna

En medlem som är under 18 år företräds på stämman av en förmyndare, vilket i normalfallet är medlemmens förälder. En medlem som är juridisk person, till exempel ett företag, företräds på stämman av den som är legal ställföreträdare enligt den juridiska personens registreringsbevis. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än ett år.

Biträdet ska vara till hjälp

Meningen med ett biträde är att en medlem ska ha möjlighet att ta med sig en person som kan hjälpa till på föreningsstämman. En medlem kan ha med sig högst ett biträde vid årsmötet. Det är bara medlemmens make/maka, sambo eller en annan medlem som får vara biträde, om inget annat står i föreningens stadgar. Biträdet behöver inte ha någon fullmakt eftersom denne inte utövar någon rösträtt för någon annans räkning. Ett biträde har yttranderätt.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

  • Stämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet