Förråd

Detta ämne nås även via: Lägenhetsförråd

Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd och det bör eftersträvas att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Styrelsen kan behöva se vad som står i äldre avtal för att återställa ordningen.

När åren går händer det att förråden på ena eller andra sättet fördelas orättvist mellan lägenheterna. Vissa lägenheter har flera förråd medan andra inte har några alls.

Information kan finnas i äldre avtal

När styrelsen ska försöka få ordning på förråden finns ingen lagstiftning till hands. I stället får styrelsen se vad som står i äldre dokument. Står det något i de ursprungliga upplåtelseavtalen om förråd? Ibland omfattar upplåtelsen, alltså det avtal som skrevs då bostadsrätten blev bostadsrätt, även förråd. Anges allmänt att det ska finnas tillgång till förråd eller anges visst märkt förråd? Nämns något i ekonomiska planen om förråd? Anges förråd i lägenhetsförteckningen?

Om styrelsen hittar noteringar om förråd som kan knytas till en viss lägenhet i handlingarna bör det få stor betydelse. Detsamma gäller om medlemmar betalar extra, som någon form av hyra, för förråd.

Det kan tänkas att det i överlåtelseavtal anges att ett eller fler förråd ingår men detta behöver inte ha avgörande betydelse. Det är ju en överenskommelse mellan säljare och köpare och binder inte utan vidare föreningen.

Medlemmar med flera förråd

Om vissa medlemmar har flera förråd bör de uppmanas att redovisa vad de har för stöd för detta, jämfört med medlemmar som kanske inte har något alls. Det kan inte uteslutas att de har något protokoll eller brev från styrelsen som ger dem rätt att disponera extra förråd. Kanske finns det till och med finns ett avtal som binder föreningen, vilket gör det enklare. Om skriftligt avtal saknas kan det ändå finnas en muntlig överenskommelse vilken kan behöva beaktas beroende på vad som kan bevisas. Oavsett om medlemmen betalar någon hyra eller inte går det att säga upp överenskommelserna för att hitta en rättvis fördelning i föreningen. Lokalhyresregler gäller på förråd som inte ingår i bostadsrätten. Vid muntliga avtal gäller skälig uppsägningstid.

Medlemmar kan ha köpt en lägenhet med tron om att flera förråd ingår. Av den anledningen är det viktigt att styrelsen utreder frågan noga innan den agerar.

Större förråd

Att en lägenhet har flera eller extra stora förråd kan bero på att lägenheten har högre andelsvärde. Det ger starkt stöd för att lägenheten ska anses ha rätt till förråden. Men lösa uppgifter om ett muntligt löfte från en tidigare ordförande har dock litet bevisvärde.

Om det efter genomgång fortfarande är oklart varför vissa lägenheter till exempel har flera förråd får styrelsen anses ha förhållandevis stor frihet att besluta om hur förråd ska fördelas. Alltså även mot berörda medlemmars vilja. Vid omfördelning av förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än de små och att likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Protokoll

    Protokoll måste föras både vid föreningsstämmor och alla styrelsemöten i föreningen. Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman liksom ordförandens vid styrelsemötet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet