Bostadsföreningar

Innan de första bostadsrättsföreningarna kunde bildas år 1930 fanns det som heter bostadsföreningar. De liknar bostadsrättsföreningar men styrs på lite annat sätt. Stadgarna i bostadsföreningen reglerar mer och är viktiga att granska.

Bostadsföreningar är en äldre boendeform som fortfarande finns kvar. Den kan sägas vara föregångaren till boendet i en bostadsrättsförening. Bostadsrätt är en nyttjanderätt utan begränsning i tid medan i vissa bostadsföreningar kan denna tid vara begränsad. I och med bostadsrättslagen 1930 blev det möjligt att bilda bostadsrättsföreningar, och därefter fick inga fler bostadsföreningar bildas. Namnet på föreningarna anges ofta med tillägget u.p.a. på slutet, vilket står för “utan personligt ansvar”.

Olika lagar styr

Bostadsrättsföreningar styrs både av bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar förutom sina stadgar. Bostadsföreningar styrs enbart av lagen om ekonomiska föreningar. Denna lag innehåller bland annat bestämmelser om styrelsens ansvar och befogenheter, revisorernas ansvar samt vad som gäller beträffande föreningsstämman.

Eftersom bostadsrättslagen inte gäller bostadsföreningar blir stadgarna extra viktiga i en bostadsförening. Där regleras frågor som exempelvis hur avgiften beräknas, ansvarsfördelning mellan föreningen och andelsägarna och rösträttsregler.

En viktig skillnad är också att andelsägare i bostadsföreningar inte kan vända sig till hyresnämnden för att få frågor om medlemskap och andrahandsuthyrningar prövade.

Viktigt att kontrollera stadgarna

För den som köper en andel i en bostadsförening är det viktigt att studera stadgarna noga eftersom dessa föreningar inte har någon speciell lagstiftning för boendefrågor såsom bostadsrättsföreningar har i och med bostadsrättslagen.

Mycket avgörande är vilken typ av upplåtelse som bostadsföreningen tillämpar. Om den är på obegränsad tid liknar föreningen bostadsrätt. Men om den däremot är på begränsad tid är det egentligen fråga om hyresrätt. Det är inte alltid lätt att av stadgarna dra exakta slutsatser.

Annat som skiljer

Bostadsföreningar har ingen skyldighet att notera pantsättningar i en lägenhetsförteckning. Däremot ska föreningen ha en förteckning där överlåtelser noteras och köpekontrakt biläggs.

Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättshavare under vissa omständigheter rätt att hyra ut sin lägenhet. I en bostadsförening är det dock helt upp till föreningen att besluta om andrahandsuthyrning genom reglering i stadgarna. Saknas en sådan reglering avgör styrelsen.

Skattemässigt behandlas bostadsföreningar och bostadsrättsföreningar lika.

De flesta bostadsföreningar har antagit stadgar som liknar bostadsrättslagen så att det inte ska skilja nämnvärt jämfört med bostadsrättsföreningar, och för att kreditgivare ska känna sig trygga i att det finns regler om att notera pantsättningar med mera.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Hyresnämnden

    Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

  • Lägenhetsförteckning

    Det finns flera förteckningar som styrelsen i en bostadsrättsförening enligt lag måste föra. Lägenhetsförteckningen är en av dem och till skillnad mot medlemsförteckningen är den inte offentlig.

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet