Besiktning av lägenhet

Syftet med att utföra besiktningar av medlemmarnas lägenheter är att upptäcka fel och brister i tid om dessa kan ha konsekvenser för fastigheten. Men medlemmarna kan uppleva det som integritetskränkande och att besiktiga ställer krav på kompetens.

Vissa föreningar har i sina stadgar inskrivet att besiktningar ska ske regelbundet. Föreningen värnar självklart om sitt hus men detta ska ställas mot bostadsrättshavarens intressen. Denne har många gånger betalat mycket för sin bostadsrätt och accepterar inte att styrelsen vid en besiktning anmärker på till synes oviktiga saker och lägger sig i vad som finns i den egna lägenheten.

Här kan diskuteras vilka olika synsätt som finns på ägandet och fördelningen mellan det privata och det gemensamma, det vill säga vad som är den enskilde medlemmens respektive bostadsrättsföreningens. Men det finns även juridiska aspekter att ta hänsyn till.

Föreningsperspektivet

Ytterst är det föreningens hus och därför har föreningen ett intresse av att det hålls i bra skick, både till det yttre och till det inre. Enligt bostadsrättslagen har föreningen rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn. En medlem som vägrar att släppa in föreningen riskerar att sägas upp från sin bostadsrätt och måste då flytta.

Genom inspektioner kan styrelsen tidigt upptäcka ett eftersatt underhåll och om det är allvarligt kräva att medlemmen gör något åt det. Det kan även vara en fördel att ha inspektionsprotokoll om det sedan inträffar en vattenskada som beror på exempelvis dåligt underhåll av badrummet i en viss lägenhet. Då har föreningen en starkare position om den vill kräva skadestånd av medlemmen.

Medlemmens synvinkel

Det är medlemmen som har ansvar för det inre underhållet. Om medlemmen försummar sitt ansvar och lägenheten förfaller drabbar det bara medlemmen genom otrivsel och lägre pris vid försäljning. Om misskötseln leder till exempelvis vattenskador i och utanför lägenheten kan medlemmen drabbas av skadeståndskrav från föreningen och även grannarna.

Med det sagt skulle det inte finnas någon anledning från föreningens sida att inspektera lägenheter.

Dessutom kan det ifrågasättas vilken kunskap styrelsen egentligen har för att på egen hand utföra besiktningar. Har den tillräcklig kompetens och finns kunskap om vad som behöver åtgärdas, när och hur?

Den förening som ändå väljer att göra besiktningar behöver ställa det individuella intresset, att den enskilde medlemmen kan uppfatta besiktningen som en integritetskränkning, mot föreningens intresse av att inspektera det den anser vara viktigt. Styrelsen bör även diskutera vilket syfte besiktningarna har och vad de ska leda till.

Tips!

Här kan du läsa mer om tillträde till lägenhet.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

  • Vattenskador

    De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, totalt cirka 100 miljoner kronor i veckan, i Sverige.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet