Balkongbygge

Det har varit populärt att bygga balkonger under en längre tid. En balkong ger ett mervärde för boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde. Beslutet att bygga balkonger måste fattas på en föreningsstämma.

Att bygga nya balkonger är vad som i bostadsrättslagen kallas en väsentlig förändring av fasaden. Då ska beslut fattas av en föreningsstämma. Det räcker inte enbart med att medlemmarna ställer sig positiva på stämman till balkonger, det behövs även tillstånd från kommunen.

Finns intresset?

Innan styrelsen påbörjar projektet, som är både kostsamt och tidsödande, är det bra att stämma av om det finns ett reellt intresse bland medlemmarna för att bygga balkonger. Det görs enklast genom att frågan lyfts på en föreningsstämma som fattar ett så kallat inriktningsbeslut vilket ger styrelsen mandat att utreda förutsättningar för en balkongbyggnation. Därefter kan den återkomma med ett konkret förslag till en ny stämma. Stämman kan här välja att utse en balkonggrupp som jobbar tillsammans med styrelsen i frågan, eller inte.

Beslutsgången

Om styrelsen kommer fram till att förutsättningarna är goda är det dags att lägga fram frågan för ett slutgiltigt beslut på föreningsstämman. Om någon medlem som är berörd på något sätt av balkongbygget röstar nej till förslaget, kan det ändå gå igenom. Då krävs att beslutet fattas med 2/3 majoritet av de röstande och dessutom lämnas till hyresnämnden som får godkänna stämmobeslutet. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Berörd är den medlem som till exempel får ökad insyn eller minskat ljusinsläpp efter en åtgärd som stämman vill fatta beslut om.

Innan föreningen vänder sig till hyresnämndens är det lämpligt att sammanställa vilka bostadsrättshavare som motsätter sig stämmans beslut. Skälet till detta är att begränsa antalet personer som kan anses vara motparter i hyresnämndsprocessen. De medlemmar som inte närvarade på stämman och heller inte kunde avge sin röst ska därför tillfrågas särskilt om de godkänner stämmans beslut eller inte. Detta kan ske genom skriftliga förfrågningar till var och en.

Ansvar

Eftersom projektet omfattar arbeten på husets fasad är det ytterst viktigt att balkongerna uppförs på ett fackmannamässigt och säkert sätt. Därför ska föreningen stå som byggherre och driva projektet även om det bara är någon enstaka medlem om ska uppföra balkong. Det är ju föreningen som fastighetsägare som ansvarar för fasaderna och därmed för monteringen av balkongerna.

Avtal mellan förening och bostadsrättshavare

För att säkerställa att kostnaderna bärs av dem som vill och kan få balkonger upprättar föreningen ett balkongavtal med var och en av dessa bostadsrättshavare. Avtalet reglerar såväl ekonomiska som rättsliga frågor, exempelvis att när balkongen väl är uppförd övergår ansvaret för underhållet av den på föreningen.

Om balkonger ska uppföras för samtliga bostadsrättshavare och kostanden bärs kollektivt av föreningen behövs givetvis inte sådana avtal.

Ansvar för underhåll – reglering i stadgarna

Föreningen ansvarar för det framtida underhållet av balkongerna. Det kan inte läggas på bostadsrättshavaren eftersom det handlar om ett yttre underhåll. Kostnaden för underhållet kan däremot lösas på så sätt att stadgarna ändras. Ett tillägg skrivs in i bestämmelsen som reglerar grunderna för avgiftsuttaget så att balkonginnehavare betalar en förhöjd årsavgift. Denna ska täcka föreningens kostnader för det kommande balkongunderhållet.

Bygglov

Att bygga balkonger kräver oftast bygglov. Kontakta byggnadsnämnden i kommunen för mer information.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Inglasning

  Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Men i princip är det inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin lägenhet utan tillstånd från föreningen.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet