Skydda föreningens hus mot extremregn

Med ett förändrat klimat spås extremväder, med bland annat intensiva regn, bli allt vanligare. Hur kan bostadsrättsföreningen förbereda sig inför skyfall? Och hur ska ni som styrelse agera när översvämningen är ett faktum? Här är några saker att tänka på.

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige, och de förväntas öka. Enligt SMHI och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar beräkningar på en generell ökning med mellan 20 och 40 procent till nästa sekelskifte. Mycket beroende på hur utsläppen av klimatpåverkande gaser fortskrider.

Senast förra sommaren upplevde vi skyfall som skapade stora översvämningar då viadukter, vägar, köpcentra, garage och källare fylldes med vatten.

Som fastighetsägare går det att förbereda sig. Vissa åtgärder är mer rutinmässiga medan andra kräver planering och resurser. Åtgärderna kan förstås kosta en del, men om katastrofen kommer och föreningen inte är förberedd kan det bli ännu dyrare.

Gör såhär för att skydda fastigheten mot översvämning

 • Gå igenom fastigheten och kontrollera så att huset är tätt, men det ska självklart andas. Täta läckande tak, kontrollera att fönster och dörrar sluter tätt och reparera eventuella sprickor i grunden och källargolv där vatten kan tränga in.

 • Installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp. När vattnet inte kan rinna undan minskar backventilerna risken för att avloppsvattnet i stället stiger upp i toaletter och golvbrunnar.

 • Kontrollera löpande alla avrinningsvägar, det vill säga att hängrännor, stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick. Rötter från träd och buskar kan till exempel leta sig ner i vatten- och avloppssystemet och orsakar stopp och läckage.

 • Om ni planerar en renovering av exempelvis fasad eller fönster: ta hänsyn till ökade regnmängder vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader och fönster.

 • I samband med annan byggnation: överväg att bygga tak över källartrappor och garageportar. Likaså att lägga gröna tak, det vill säga tak med levande växtlighet som beläggning, på fastigheten eller komplementbyggnader för att minska vattenbelastningen på avloppssystemet.

 • I samband med andra utemiljöarbeten: Se om möjligt till att marken lutar från fastigheten så att avrinning sker åt rätt håll. Planera för grönska och armerade grönytor i stället för hårdgjorda ytor. Finns det möjlighet att skapa en damm för att ta hand om dagvattnet? Välj växter som är bra på att fånga upp vatten.

Om föreningen finns i ett område med återkommande översvämningar

 • Se alla tidigare punkterna. Tillfälliga vallar kan byggas av plast och sandsäckar, men i utsatta lägen, till exempel mot vattendrag, kan permanenta barriärer, murar och vallar behöva anläggas.

 • Skydda känsliga installationer och utrustning i källare eller överväg att placera dem någon annanstans.

 • Många kommuner som har återkommande problem med översvämningar har redan vidtagit åtgärder för detta men inte alla, och det är svårt att i efterhand bevisa att kommunen brustit i sitt underhåll av ledningsnätet.

 • Om ni upptäcker brister i avrinningen till avloppsnätet, till exempel tilltäppta brunnar, kontakta kommunen så att de kan åtgärda. Det kan vara klokt att diskutera behovet av förebyggande åtgärder med kommunen och andra fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i närområdet. Det kan till exempel handla om permanenta barriärer, murar och vallar i utsatta lägen.

När översvämningen är ett faktum

 • Skydda fastigheten så gott ni kan. Om ni har översvämningsskydd och pumpar ska dessa aktiveras.

 • Om ni inte har översvämningsskydd installerade, sätt för golvbrunnar, källarfönster och ventiler. Flytta värdefulla föremål. Stäng av strömmen och rör inga elektriska apparater.

 • Uppmana medlemmarna att undvika att gå eller köra bil genom vattenmassorna. Vattnet kan vara förorenat och det kan finnas föremål som driver i vattnet. Vägen under vattnet kan dessutom vara försvagad eller ha rasat. Fordonen kan bli stående eller svepas med i vattenmassorna.

Tips hur styrelsen hanterar en akut översvämning

 • Ha rutiner och kontaktuppgifter till myndigheter och företag som kan kontaktas för att få hjälp.

 • Informera medlemmarna fortlöpande om händelserna.

 • Upprätta ett stabsläge i styrelsen.

 • Fördela uppgifterna och ansvaret.

 • Dokumentera allt som utförs – när, hur och av vem.

Efter översvämningen

 • Var försiktig när vattnet drar sig tillbaka. Fastigheten kan vara försvagad genom att grunden har skadats. Om ni tror att det kan vara farligt att vistas i fastigheten på grund av risk för ras ta hjälp av någon sakkunnig för att göra en bedömning.

 • Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet.

 • Kontakta ert försäkringsbolag. Undersök och dokumentera alla skador innan ni börjar reparera.

Försäkringen täcker oförutsedda händelser

När vattenskador uppstår på grund av extrem nederbörd finns möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Villkoret är att det ska ha regnat minst 50 millimeter på ett dygn. Vid korta skyfall är en tumregel att det ska ha regnat 1 millimeter på en minut.

Skadorna på taket och konstruktionen går då på föreningens fastighetsförsäkring, medan ytskikt i medlemmarnas lägenheter täcks av medlemmens bostadsrättstillägg.

Om det däremot uppstår skador på grund av att vatten läckt in utifrån vid ”normal” nederbörd är det oftast inte något som ersätts av försäkringsbolag. Stora mängder snö på taket som smält snabbt eller rejäla regn som rinner in från en takterrass är exempel på sådana situationer. Då är det inte en försäkringsskada eftersom föreningen har ansvar för att taket är tätt. Om det uppstår skador på ytskikt i en lägenhet får bostadsrättshavaren stå för målning eller tapetsering.

Normalt täcker varken den boendes eller föreningens försäkring vid bristande underhåll, brister i takkonstruktionen, tilltäppta stuprör eller snö som får ligga kvar i stället för att skottas bort.

TÄNK PÅ ATT...

... material som rensats bort ur en brunn klassas som farligt avfall och får inte transporteras bort av fastighetsägaren själv.

 

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Vattenskador

  De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, totalt cirka 100 miljoner kronor i veckan, i Sverige.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet