Ändra ”orättvisa” årsavgifter? Nej, gör det inte

I en del bostadsrättföreningar upplevs det som att avgifterna till föreningen är satta orättvist – vissa medlemmar betalar för lite, och framför allt tycker sig andra betala alldeles för mycket i månadsavgift. Bostadsrätterna råder dock styrelserna att inte ändra fördelningen.

När diskussioner om skevt fördelade årsavgifter, i dagligt tal månadsavgifter, uppstår i en förening är det vanligt att styrelsen överväger att se över hur andelstalen är fördelade och möjligheten att ändra dem. Det är dock något som Bostadsrätterna generellt avråder ifrån.

Då föreningen bildades kom medlemmarna överens om vilka proportioner som skulle gälla för ägarandelarna, det vill säga insatserna, i föreningen. Det är detta som andelstalen speglar. Andelstalet på en lägenhet är den lägenhetens insats i förhållande till föreningenstotala insatskapital uttryckt i procent. Begreppet andelstal saknas dock helt i bostadsrättslagen, men används som ett hjälpmedel vid framräknande av till exempel månadssavgifterna.

För månadsavgifternas fördelning kan även andra grunder än insatserna användas, till exempel de proportioner som hyran utgick ifrån innan en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter, eller ytan på respektive lägenhet.

Lägenhetsytan är den primära grunden för fastställande av en lägenhets insats, men det kan finnas andra faktorer som också har betydelse: läget i huset, om balkong finns eller inte och utrustningsnivå som exempelvis eldstad. Om en längre tid har gått sedan bildandet eller ombildningen kan det vara svårt att analysera hur tankegångarna gick när det gällde fördelningen av andelstalen, och dokumentationen kring detta kan vara bristfällig.

Nivån på månadsavgifterna till bostadsrättsföreningen är, tillsammans med fastighetens läge, en av de viktigaste faktorerna för marknadsvärdet när en lägenhet säljs. Om föreningen ändrar grunden för hur månadsavgifterna ska tas ut kan det innebära att marknadsvärdet för en lägenhet höjs samtidigt som en annan lägenhet får ett lägre värde. Helt oavsett hur ”orättvis” den nuvarande fördelningen upplevs inom föreningen kan det därför vara klokt att avstå från att ändra grunderna för hur månadsavgifterna tas ut.

Den grundläggande fördelningen av lägenheternas insatser, andelstal, som beslutades vid föreningens bildande ska ses som ett avtal som ska hållas. Att senare ändra på en avtalad insatsfördelning har godkänts av domstolar endast vid rent matematiska felaktigheter vid föreningsbildningen.

Det kan just i sådana lägen finnas anledning att se över andelstalen och eventuellt ändra dem. Hur detta ska gå till finns reglerat i bostadsrättslagen.

För att ändra stadgarna när det gäller beräkningsgrunderna för månadsavgifterna krävs att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor och minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Andelstal

    I en del föreningar står en bostads andelstal för ägarandelen i föreningen medan i andra är det lika med bostadens andel av föreningens totala kostnader. Oavsett på vilken grund andelstalen bestämts är rådet att inte ändra dem.

  • Avgifter till föreningen

    Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

  • Lägenhetsyta

    I många bostadsrättsföreningar råder osäkerhet om hur stora lägenheterna i föreningen egentligen är och det är inte ovanligt att det förekommer felaktiga ytuppgifter. Därför bör föreningen vara försiktig med att lämna ut exakta uppgifter om ytor.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet