Vilka avgifter och ersättningar är tillåtna?

10 okt 2018 | Många bostadsrättsföreningar anordnar under året en eller flera städdagar – ett sätt att hålla nere kostnaderna och skapa en bättre gemenskap i föreningen. Men att delta är frivilligt och att ta ut en ”straffavgift” av dem som inte gör det är inte tillåtet. Kan då den som utför arbete åt föreningen få ersättning? Bostadsrätterna Direkt reder ut vilka avgifter och ersättningar som är tillåtna i föreningen.

Under höst och vår är det många föreningar som har städdagar då medlemmarna uppmanas att ställa upp och hjälpa till. Vanligt är att det är samma personer som alltid deltar och likaså samma medlemmar som aldrig gör det. Detta kan skapa en irritation och de som engagerar sig tycker kanske att de som inte ställer upp borde betala en avgift för det – en ”straffavgift”. Men det är inte tillåtet.

Årsavgiften som alla medlemmar betalar till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis, ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll,  amorteringar med mera. Städning – även höst- och vårstädning utomhus – ingår i princip i den löpande skötseln av fastigheten och ryms alltså i årsavgiften. En del föreningar ser dock en möjlighet att hålla kostnaderna nere för utvändig städning genom att utföra arbetsuppgifterna själva.

Men en bostadsrättsförening kan alltså inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen (7 kap 14§). Dessa är insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse-  och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning.  För att föreningen ska ha rätt att ta ut de fyra sistnämnda avgifterna krävs dessutom att föreningens stadgar har bestämmelser om det.

Om en förening ändå skulle avisera en medlem en straffavgift kan medlemmen vägra att betala och föreningen kommer inte att lyckas få betalt genom sedvanligt Kronofogde- och domstolsförfarande. Observera att bostadsföreningar är undantagna och kan ta ut en sådan avgift eftersom de inte lyder under bostadsrättslagen. Så hur ska då föreningen göra för att fler ska hjälpa till på städdagarna? Ett sätt kan vara att locka med trevlig samvaro och fika eller mat efter arbetsdagens slut. Bjud alltså gärna in medlemmarna att delta på städdagen men tänk på att deltagandet måste vara frivilligt.

Avgifter för service och liknande
En bostadsrättsförening kan däremot ta ut en avgift av sina medlemmar för användning av till exempel bastu, solarium, gym och parkeringsplatser. Skillnaden mot avgift för icke-deltagande vid  städdagar är att föreningen inte är skyldig att tillhandahålla service såsom bastu och liknande. Avgiften är då individuell, frivillig för den som använder till exempel bastun och ingen annan kommer att behöva betala för grannens bastande. Samma sak gäller om föreningen har mark med  parkeringsplatser som medlemmarna kan hyra av föreningen.

Kan medlem då få ersättning för utfört arbete? Om någon av föreningens medlemmar utför enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet kan denne få nedsatt årsavgift. Det kallas  självförvaltning. Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättshavare, exempelvis enklare trädgårdsskötsel, trappstädning, enklare reparationer, tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Nedsättningen av årsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningstjänster. Om flera medlemmar deltar i självförvaltningen ska alla få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.

Kommentarer

Detta borde innebära att styrelsen kan öka årsavgifterna med 1000kr och dela ut 500kr till deltagare på vårstädningen och 500 till deltagare på höststädningen.
De som inte deltar kan naturligtvis inte kvittera ut något.

Avgift generellt och straffavgift är reglerade begrepp i BrL. Men vi har ett annat lite svårare begrepp och det är kostnadsersättning för arbete som den enskilde medlemmen förorsakat övriga medlemmar.
Ex. Om en medlem lämnar tvättstugan ostädad så måste föreningen beställa städinsats (outsourcing) för att städa upp efter medlemmen till en kostnad av 300:-/timme. Är detta att ses som en avgift eller en kostnad som rimligen bör åläggas den enskilde medlemmen att betala och inte hela medlemskollektivet.
Ange gärna lagrum om sådan finns.

Skriv en kommentar

Mer som detta