Om kristider kommer

02 mar 2022 | Har ni ett skyddsrum i er bostadsrättsförening? Vet ni i så fall hur ni får använda det och vad ni inte får göra där? Vilket ansvar har ni som fastighetsägare när det gäller skyddsrummet? Vi reder här ut frågorna som tyvärr blivit mer aktuella på senare tid.

Under kalla kriget byggdes mängder av skyddsrum men sedan cirka 15 år tillbaka inga alls. Kunskapen om dem, vem som ansvarar för dem och på vilket sätt de ska underhållas, är dålig. Ökad oro i världen gör att det blivit mer aktuellt att bland annat kontrollera de skyddsrum som finns.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Många av skyddsrummen ligger i källarplanet i helt vanliga flerbostadshus, men också i industribyggnader, villor, bergrum och parkeringsgarage. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till alla. De finns i första hand i områden som är svåra att utrymma som i större städer eller tätorter. MSB gör planerade besiktningar men även stickprovskontroller.

Och det är fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för att underhålla skyddsrummet så att det har samma funktion som när det byggdes. Det ska skydda mot exempelvis stötvåg och splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Personer som sökt sig dit ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Om det finns brister behöver bostadsrättsföreningen åtgärda dem. Det gäller alla skyddsrum som är byggda efter 1945. Utrymmet kan dock användas till annat i fredstid. Många skyddsrum används i dag som cykel- eller lägenhetsförråd vilket är helt tillåtet. Men skyddsrummet måste kunna iordningsställas som ett fullgott skyddsrum inom 48 timmar ifall det behövs i krigs- eller kristid.

Bostadsrättsföreningars okunskap om skyddsrum och deras ansvar för dem har gjort att en del föreningar gjort sådan åverkan på skyddsrummen att de kan bli dyra att återställa. Det kan till exempel handla om att felaktiga ledningsdragningar gjorts eller att fläktar slängts, ändringar som påverkar skyddsrummet stomme och skyddsförmåga. Föreningen kan så att säga ha byggt bort skyddsrummet. Och det som gäller är alltså att skyddsrummet inom 48 timmar ska kunna ställas i ordning så att vitala funktioner fungerar.

Det finns ingen företrädesrätt för dem som bor i huset eller i kvarteret att använda just det skyddsrum som finns i föreningens fastighet utan det är de som kommer först dit som har rätt att använda det.

FAKTA OM SKYDDSRUM

  • I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner människor.
  • De flesta byggdes under 70- och 80-talet och används i fredstid av fastighetsägarna som vanliga lokaler, till exempel förråd.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvaret för att kontrollera skyddsrummen.
  • Ansvaret för underhållet ligger dock på fastighetsägaren. Om det finns brister måste fastighetsägaren åtgärda dem.

TIPS!

  • msb.se finns mer information och en sökfunktion för att få veta var skyddsrum finns.
  • Vilka krav som ställs och vad som måste finnas i eller i anslutning till skyddsrummet hittar ni också på msb.se.

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Skriv en kommentar

Mer som detta