Möjligheten till helt digitala stämmor lagstadgas - ny stadgemall

En lagändring som började gälla den 1 januari 2024 gör att aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, kan hålla helt digitala föreningsstämmor. Det förutsätter en ändring av stadgarna. Vi har därför ändrat i vår stadgemall med förslag till skrivning.

En bostadsrättsförening kan alltid hålla sin föreningsstämma digitalt om medlemmarna ges möjlighet att närvara fysiskt på en given plats. Under coronapandemin infördes dock en tillfällig lagstiftning som gjorde det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla sina stämmor helt digitalt utan medlemmarnas fysiska närvaro, detta i syfte att minska smittspridningen. Den lagstiftningen upphörde att gälla vid förra årsskiftet 2022/2023.

Nu införs en permanent lagstiftning som möjliggör för bolag och föreningar att själva välja lämpligast mötesform för sina stämmor. För att bostadsrättsföreningen ska kunna använda sig av denna möjlighet behöver detta skrivas in i föreningens stadgar. Kallelsen till en helt digital stämma ska också innehålla uppgifter om hur medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta. 

I och med lagändringen krävs därför att bostadsrättsföreningen genomför en stadgeändring, oftast genom att ändringen röstas igenom på två på varandra följande stämmor. På så sätt får medlemmarna inflytande över om helt digitala föreningsstämmor ska kunna hållas.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024. Samtidigt införs möjligheten att hålla helt digitala stämmor, utan att stöd i bolagsordning eller stadgar finns, om extraordinära omständigheter kräver det.

Ändring i vår stadgemall!

Vi har i den stadgemall som erbjuds alla våra medlemsföreningar gjort en uppdatering med ett förslag på skrivning som ni kan använda då ni vill ändra i era stadgar. Förslaget finns nu tillgängligt här (kräver inloggning).

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet