Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukas

Bostadsrätterna får många samtal i rådgivningen från föreningar som snabbt vill få ner sina energikostnader. Men energieffektivisering är ingen ”quick-fix” och det är dumt att stirra sig blind på en enskild åtgärd. Det anser Nicklas Pettersson, teknisk rådgivare på Bostadsrätterna som förespråkar att jobba brett både kortsiktigt och långsiktigt.

Ingen bostadsrättsförening eller byggnad är den andra lik. Alltså får föreningar som jobbar med energieffektivisering olika effekt på sina insatser för energieffektivisering. Det blir därför svårt att ge generella råd och extra viktigt att se till de egna förutsättningarna.

– Men bostadsrättsföreningar som väljer att aktivt arbeta med energieffektivisering kommer sannolikt att bli vinnare framöver, tror Nicklas Pettersson, teknisk styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Bra förvaltning och underhåll A och O

En bra fungerande förvaltning och ett planerat underhåll bevarar inte bara fastighetens värde, utan minimerar även fasta och återkommande kostnader, speciellt vad gäller gemensamma resurser som energi och vatten.

Installationer kräver ett löpande och periodiskt underhåll för att fungera optimalt. Bara genom att optimera och injustera befintliga system kan många föreningar spara mellan fem och tio procent i energi.

Det är lätt att tro att energibesparing handlar om att vi bland annat ska dra ner temperaturen i våra hem, få en sämre bekvämlighet och kanske frysa.

– Men det är snarare tvärtom. Min uppfattning är att energieffektivisering leder till behagligare inomhusklimat med förbättrad luftkvalitet, minskat drag och jämnare temperaturer, förutom att det sparar energi, menar Nicklas Pettersson.

Den regelbundna trimningen och justeringen av uppvärmningsanläggningen och eventuella ventilationssystem bör lämpligast utföras av föreningens tekniska förvaltare.

– Genom att se till att den som sköter husets värme- och ventilationssystem är erfaren, har goda kunskaper om fastigheten och följer upp driften med hjälp av energistatistik skapas bra förutsättningar för en god driftsekonomi.

Regelbunden statistikuppföljning är också ett bra hjälpmedel för att upptäcka eventuella fel som medför ökad energianvändning.

Här följer några områden som kan ses över.

Värmesystem

De allra flesta flerbostadshus har vattenburna värmesystem som kan försörjas med olika värmekällor. Kontrollera och ställ in reglerkurvan för byggnadens innetemperatur. Detta bör resultera i att rätt inomhustemperatur alltid hålls oberoende av utomhustemperatur.

 • Kontrollera att temperaturen är jämn i hela byggnaden. Ojämn temperatur indikerar att värmesystemet kan behöva injusteras. Injusteringen ska alltid ske efter större åtgärder i värmesystemet. Detta brukar vara mycket lönsamt.
 • Se över temperaturerna i allmänna utrymmen, exempelvis trapphus, garage, tvättstugor med mera. Kan temperaturen sänkas?

Ventilation

Det finns flera olika typer av ventilationssystem som använts under olika tidsepoker. Äldre hus har ofta självdragsventilation medan nyare hus vanligen har någon form av fläktdriven ventilation, så kallad mekanisk frånluft, eller till- och frånluftsventilation, de senare ibland i kombination med värmeåtervinning.

Om föreningen har självdragsventilation är möjligheterna för injustering och optimering begränsade, men om föreningen däremot har frånluftsventilation eller till- och frånluftsventilation kan bland annat följande göras:

 • Kontrollera att ventilationsflödena är de rätta och vid tilluftsventilation se över att temperaturen på tilluften inte är för hög.
 • Rengör kanalsystem och fläktaggregat.

Belysning

 • Kontrollera att drifttiderna är rätt inställda i trapphus och att utebelysningen eller eventuell belysningsautomatik fungerar som den ska.

Passa på att energieffektivisera i samband med annan renovering

I samband med renovering kan det även vara klokt att se över möjligheterna att energieffektivera genom att förbättra fastighetens klimatskal eller värme- och ventilationssystem. Många föreningar har en underhållsplan och den är ett viktigt underlag till en handlingsplan för energieffektivisering eftersom den beskriver fastigheten, hur och när åtgärder ska genomföras och vad de kan komma att kosta.

Vilka energieffektiviserande åtgärder som är möjliga att genomföra och hur lönsamma de är i just er förening beror på byggnadens förutsättningar. Ofta finns en stor besparingspotential i bostadsrättsföreningar, men det gäller att ha goda kunskaper om byggnadens klimatskal, dess energianvändning och systemens funktioner så att åtgärder som görs inte leder till sämre funktion eller påverkar byggnaden negativt.

Enligt Nicklas Pettersson råder det ingen tvekan om att ombyggnation, renovering och energieffektivisering kan samverka på ett positivt sätt och ge bättre ekonomi i åtgärderna.

– Energieffektivisering innebär att vi får samma, eller mer, nytta med en lägre energianvändning. Dock är det viktigt att åtgärderna görs i rätt ordning och felaktigt utförda kan de få förödande konsekvenser. Därför är det så viktigt att ta hjälp.

Ta en titt på energideklarationen

Alla bostadsrättsföreningar ska enligt lag ha en energideklaration som ska uppdateras vart tionde år. Den ska utföras av en certifierad energiexpert. Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö.

Här får ni reda på hur mycket energi som föreningen förbrukar och kan skapa er en uppfattning om hur ni ligger till jämfört med andra.

Anlita en energikonsult

För att få reda på mer om hur mycket energi som används i fastigheten och vad den används till rekommenderar Nicklas Pettersson att ta hjälp av en energikonsult för att göra en energikartläggning. Om föreningen har hög energiförbrukning kommer kostnaden för en sådan att betala sig.

Exempel på åtgärder som kan ses över vid renovering eller ombyggnad

Dessa åtgärder är ofta lönsamma i samband med renovering.

Klimatskalet

 • Tilläggsisolera vindsbjälklag (kan göras oavsett renovering).
 • Byta till energieffektivare fönster eller komplettera med lågenergiglas.
 • Tilläggsisolera fasaden när den behöver renoveras.

Ventilationssystemet

 • Har föreningen tilluftsventilation eller till- och frånluftsventilation med äldre fläktar använder dessa oftast betydligt mer el än modernare fläktar. Bara genom ett fläktbyte kan elanvändningen minska. Med en varvtalsreglerad fläkt kan driften anpassas efter bland annat utomhustemperaturen. På så sätt kan kostnaderna sänkas både genom minskad elanvändning och minskade värmeförluster via frånluften.
 • Se över möjligheten till värmeåtervinning.
 • Byt till bättre och modernare styr- och reglersystem.

Tappvarmvattenssystemet

 • Isolera tappvarmvatten- och VVC-ledningar. VVC=varmvattencirkulation.
 • Se över gamla pumpar och byt till energieffektivare cirkulationspump på VVC-systemet.
 • Går det att återvinna värme ur spillvattnet, alltså avloppsvattnet?

Värmesystemet

 • Byt ut gamla cirkulationspumpar till nya energieffektiva.
 • Se över isolering av värmerör i kulvertar och källargångar.
 • Byt till bättre och modernare styr- och reglersystem.

Tänk på att:

 • Jobba både kortsiktigt och långsiktigt med energieffektivisering.
 • Följ upp genomförda åtgärder.
 • Det kan finnas annat som påverkar föreningens möjligheter till åtgärder såsom radonförekomst i fastigheten eller om den har bevarandevärden, alltså ett slags k-märkning. Då behöver föreningen ta hänsyn till det.

Visste du att ...

Om man sänker värmen med en grad minskar uppvärmningskostnaden med runt fem procent. Tänk dock på att temperaturen inte bör understiga den som rekommenderas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhustemperaturer.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Energieffektivisering

  Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet