Drabbade av ohyra? Agera snabbt!

Hösten är snart här och när kylan tilltar passar en del objudna gäster på att flytta in i stugvärmen. Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen om ohyra eller skadedjur upptäcks och vilka djur räknas egentligen dit?

Problemen med skadedjur och ohyra växer från år till år. Störst är problemen i storstäderna där fler bor trångt. Det är också där det byggs som mest, vilket troligen gör att vi ser ett större antal råttor. De blir nämligen störda av olika byggprojekt och sprängning av tunnlar, och söker sig då till nya boplatser. Även ohyra såsom vägglöss och kackerlackor ökar i antal i takt med att vi åker utomlands oftare.

I bostadsrättslagen finns bestämmelser om föreningens ansvar för ohyra, men ingen förklaring till vad begreppet innefattar. I kommentaren till lagen görs ett försök till definition. Där ges som exempel: vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar, men råttor nämns inte. Råttor anses i stället vara skadedjur, dit även bland annat möss, sorkar, kråkor, måsar och förvildade katter räknas, och om sådana finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen, däremot i miljöbalken.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för sanering av ohyra i hela fastigheten, oavsett vem som har orsakat att den har kommit in, åtminstone i flerbostadshus. När det gäller skadedjur däremot ansvarar föreningen för saneringen i de delar av huset som är föreningens ansvar, medan medlemmen ansvarar för sanering inne i sin lägenhet. Bostadsrättsföreningen behöver också genom förebyggande åtgärder förhindra att olika skadedjur kommer in i huset.

De boende är dock skyldiga att anmäla till styrelsen om de upptäcker ohyra och skadedjur, så att problemet kan åtgärdas innan det förvärras och djuren sprids i huset. Om problem inte anmäls omgående kan det innebära att medlemmen anses ha orsakat skadan, men det är mycket svårt att bevisa.

Vid sanering av ohyra ansvarar föreningen även för att reparera eventuella skador på medlemmens ytskikt som beror på saneringen. Det kan också bli tal om rätt till ersättning för andra nödvändiga kostnader i samband med saneringen, exempelvis temporärt ersättningsboende om medlemmen inte kan bo i lägenheten under saneringen. En förutsättning för dessa rättigheter är dock att ohyran inte beror på att medlemmen har varit vårdslös. Den rätten gäller heller inte när det gäller skadedjur annat än om de beror på att föreningen har varit vårdslös.

Tips!

Anticimex och Nomors webbplatser finns mycket information kring ohyra och skadedjur samt tips om vad var och en bör tänka på, till exempel hur man undviker att få med sig vägglöss hem från utlandsresan.

Pssst! Visste ni att Anticimex kommer från latinets anti = mot och cimex = lus.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ohyra och skadedjur

    Enligt lagen är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra i bostadslägenhet i sin fastighet. Men vilka djur räknas som ohyra och vilka är i stället skadedjur?

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet