Tänk på det här innan installationen

En satsning på laddplatser kan göra en bostadsrättsförening mer attraktiv och öka värdet på lägenheterna. – I takt med att antalet elbilar ökar, växer behovet av laddmöjligheter, säger Rikard Wahlstrand som är jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Bild laddsladd elbil
Intresset för laddstolpar ökar. Men boende i en bostadsrättsförening har ingen rätt att själv sätta upp en laddplats utan tillåtelse av styrelsen.

Det finns i dag cirka 70 000 laddbara personbilar i Sverige, varav majoriteten är så kallade laddhybrider. Om bara några år väntas antalet ha mångdubblats, vilket ställer allt högre krav på laddinfrastrukturen.

– För många bostadsrättsföreningar kan det vara en bra idé att ordna så att det enkelt går att ladda bilar i garage och på parkeringsplatser. Börja med att stämma av hur stort intresset är bland medlemmarna, säger Rikard Wahlstrand.

Bostadsrättsföreningar med egna garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser har ofta inga större tekniska problem med att ordna laddplatser. Det som behövs är framdragning av el och en laddbox. Motorvärmaruttag eller vanliga uttag kan i vissa fall byggas om.

Av säkerhetsskäl ska man inte ladda ett fordon i ett vanligt eluttag. Det är viktigt att komma ihåg att laddningsstationer kräver mer el än en vanlig motorvärmare.

Rikard Wahlstrand säger att det kan vara bra att ta hjälp av en elkonsult för att bland annat undersöka om exempelvis fastighetens elnät och säkringar klarar en utbyggnad av laddplatser eller om det behövs kompletterande investeringar.

Kan föreningens styrelse besluta om en satsning på laddplatser eller är det en stämmofråga?

– Har föreningen redan garage- eller parkeringsplatser krävs det inget stämmobeslut för att ordna med laddmöjligheter i anslutning till dem. Det kan styrelsen besluta om. Men om förslaget är att till exempel bygga parkeringsplatser på en del av föreningens gräsyta är det en stämmofråga.

– Det är bra att i förväg noga gå igenom de juridiska aspekterna kring laddplatserna, det gäller inte minst avtalen med dem som i dag kanske hyr garage- eller parkeringsplatser som ska få laddmöjligheter.

Det viktiga är att man i förväg noga funderar igenom vad som passar föreningen bäst, om man själv ska svara för driften eller låta något företag göra det.

Föreningar som hyr ut garage- eller parkeringsplatser bör se till att det i hyresavtalen tydligt framgår vilka specialvillkor som gäller för laddplatser.

Vem är ansvarig om det börjar brinna i eluttaget i samband med att en medlem laddar sin bil?

– Har inte medlemmen varit vårdslös eller försumlig är det bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare som är ytterst ansvarig. Föreningen bör, i samband med att den installerar laddplatser, se över vad som ingår i fastighetsförsäkringen. Det kan hända att det krävs förändringar.

En del bostadsrättsföreningar har valt att själva stå för kostnaden för såväl laddstationer som installation och driften av dem, och täcker sina utgifter genom höjda parkeringsavgifter. Andra låter externa företag svara för den delen av verksamheten. Användarna tecknar då avtal direkt med företagen.

Vilket är bäst?

– Det beror på vilka förutsättningar föreningen har. Viktigast är att i förväg fundera igenom vad som passar föreningen bäst.

Bör föreningen ta ett fast pris eller låta elförbrukningen styra hur mycket det kostar att ha en laddplats?

– Även det avgör föreningen själv. En variant är att medlemmar har ett fast pris per månad, medan externa hyresgäster av p-platser betalar för den faktiska elanvändningen. Laddstationens effekt avgör hur lång tid det tar att ladda en bil. Hög effekt innebär kortare laddtid och låg effekt längre laddtid (för samma energimängd).

Högre laddningseffekter ställer större krav på utrustningen.

– Om syftet är att tillhandahålla parkeringsplatser med laddmöjligheter till de boende, vilket ofta är fallet, behövs inte någon snabbladdare. Då räcker det att bilen laddas över natten.

Läs mer om ämnet laddstolpar här och om att fixa laddplats i föreningen

Elbil eller hybrid?

 • Elbilar drivs enbart med el som laddas från elnätet.
 • Laddhybridbilar har ett batteri som kan laddas från elnätet. Men de har även en förbränningsmotor och kan köras på bensin eller diesel.
 • En hybridbil har ett batteri, men kan inte laddas från elnätet. Batteriet laddas med hjälp av bilens överskottsenergi, till exempel vid inbromsning.

7 fakta om att ladda

 1. En laddstation kan ha en eller flera så kallade laddpunkter, det vill säga uttag för att ladda fordon.
 2. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter fastmonterad på väggen i ett garage eller på en stolpe i anslutning till en parkeringsplats.
 3. För laddstolpar utomhus krävs det en nedgrävd kabel.
 4. Det är viktigt att installera jordfelsbrytare och automatsäkring vid varje laddpunkt om det inte finns någon inbyggd.
 5. Motorvärmaruttag är inte lämpliga för normalladdning av fordon, annat än vid korttidsanvändning.
 6. Kostnaden för en laddbox i ett garage varierar i allmänhet mellan cirka 12 000 och 20 000 kronor inklusive installation.
 7. Bostadsrättsföreningar med tomträtt bör kunna dra fram elledningar med mera utan tillstånd av markägaren, framför allt om det är redan existerande ledningar för motorvärmare som byts ut. Kontrollera vad det står i tomträttsavtalet.

Källa: fixaladdplats.se, Naturvårdsverket, Bostadsrätterna, energiradgivningen.se.

En del bostadsrättsföreningar har bilplatser på en gemensamhetsanläggning, det vill säga mark som tillhör en samfällighet, vilket kan påverka förberedelserna inför installation av laddstolpar. Då måste föreningen bedöma om laddstolpar omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet som definierar gemensamhetsanläggningen. Läs mer om detta på Lantmäteriets webbplats. (Red.anm.)

Av: Mikael Bergling

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Laddstolpar

  Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet