HFD slår fast: samfällighetsföreningar är inte automatiskt momspliktiga

För två år sedan kom Skatteverket med ett ställningstagande att alla samfällighetsföreningar är momspliktiga. Sedan dess har flera föreningar argumenterat för att detta är felaktigt. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort saken: en samfällighetsförening är inte momspliktig om den enbart tar ut bidrag från medlemmarna till föreningen genom uttaxering.

I flera rättsfall, bland annat ett som avgjordes i EU-domstolen i december 2020, har samfällighetsföreningar likställts med företag när det gäller momsskyldighet. Den 15 februari 2022 kom därför Skatteverket med ett ställningstagande att samfällighetsföreningar som har en omsättning som överstiger 80 000 kronor exklusive bidrag och moms per beskattningsår är skyldiga att registrera sig för, och debitera, moms. Detta gäller inte delägarförvaltade samfälligheter.

Kostnaderna för en samfällighetsförenings verksamhet ska normalt täckas av bidrag från föreningsmedlemmarna vilka i första hand ska debiteras genom så kallad uttaxering. Rättsfallet som Skatteverket grundande sitt ställningstagande på rörde dock debitering av värme beräknad utifrån faktiskt förbrukning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, tagit upp fyra olika fall där momspliktigheten ifrågasatts. HFD anser att en samfällighetsförening som tar ut bidrag från medlemmarna för underhåll och löpande förvaltning inte per automatik är momspliktig. I domen menar HFD att bidrag som uttaxeras av en medlem i en samfällighetsförening utifrån fastställda andelstal inte är en ersättning för en vara eller en tjänst som föreningen tillhandahåller. Uttaxeringen har inte någon koppling till att anläggningen utnyttjas av någon enskild medlem utan sker för att samfällighetsföreningens medlemmar ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att bidra till finansieringen av gemensamhetsanläggningen. Därför ska uttaxerade bidrag från medlemmarna inte heller momsbeläggas.

Vad innebär detta för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i en samfällighetsförening?
– Det här är en stor nyhet. Många samfällighetsföreningar har tyckt att det är helt fel att de ska omfattas av momsplikten. Genom de här domarna återställs i princip rättsläget som det var före Skatteverket meddelade sitt ställningstagande för två år sedan, säger Anneli Cederschiöld, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

En del samfällighetsföreningar ska förstås fortsatt vara registrerade för moms, beroende på vilka transaktioner de gör. Men många kommer nu att kunna ändra sina momsdeklarationer bakåt i tiden.

– Skatteverket måste nu komma med mer information och instruktioner om hur dessa föreningar ska göra. Och helt klart är att Skatteverket behöver ändra sin rättsliga vägledning i frågan, säger Anneli Cederschiöld.

Skatteverket har kommenterat HFD-domen i Dagens Nyheter så här:

– Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen sagt annat upphäver vi nu vårt ställningstagande från den rättsutredning som gjordes hos oss. Vi kommer att gå igenom alla samfällighetsföreningar och avregistrera de som ska avregistreras. De ska inte betala moms och inte göra några momsredovisningar.

Här finns mer information på Skatteverkets webbplats.

Rev. 2024-03-12

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet