Solel i föreningen - möjligt eller inte?

Att installera solceller blir allt vanligare och det är ett sätt att hålla nere föreningens och medlemmarnas kostnader. Innan arbetet startar bör ändå styrelsen göra en grundlig undersökning av förutsättningarna.

 Ett lämpligt första steg för en bostadsrättsförening som funderar på att installera en solcellsanläggning är att undersöka byggnadens förutsättningar. Generellt gäller att stora sammanhängande takytor, eller annan yta på eller intill en byggnad fri från skuggning, lämpar sig för en solcellsanläggning. Det är även viktigt att det, utöver denna yta, finns utrymme för snörasskydd och andra taksäkerhetsanordningar. Byggnadens orientering, taklutning och eventuella skuggningar är också faktorer som påverkar lämpligheten för  solceller.

Väderstreck och skuggning

En optimal placering för solceller är mot söder, men även ytor som vetter mot sydost och sydväst kan fungera bra. Om solcellsanläggningen blir skuggad minskar elproduktionen och det är därför viktigt att undvika skuggning från exempelvis omkringliggande byggnader eller takinstallationer så mycket som möjligt.

Det finns dock tekniska lösningar som kan minska förlusterna vid skuggning. För att få en fingervisning om ifall en tänkt yta är lämplig för solceller kan styrelsen använda en så kallad solkarta som hjälpmedel. Solkartor finns i flera kommuner i Sverige och med hjälp av dem går det att ta reda på vilka ytor som lämpar sig för solceller och ungefär vilken elproduktion som kan förväntas.

Takets skick

Se över skicket på taket eller den del av byggnaden där solcellerna ska placeras. Taket måste klara en extra vikt och den större belastning från vind som en solcellsanläggning medför. En konstruktör kan göra en hållfasthetsberäkning och ge styrelsen råd om hållfastheten och också föreslå förstärkningar av takkonstruktionen. Tänk på att solcellerna ofta har en livslängd på 25–30 år och det är en stor fördel om föreningen inte behöver ta ner och sedan sätta upp dem igen vid takunderhåll under hela den tiden.

Om byggnaden står inför en kommande takrenovering bör styrelsen överväga att göra solcellsinstallationen samtidigt med denna. Sannolikt kommer det att bidra till synergieffekter och ökad lönsamhet. Numera finns även solceller som kan ersätta annat takmaterial och leverantörer som har specialiserat sig på just detta.

Bygglov

Innan en solcellsinstallation genomförs är det viktigt att undersöka om installationen kräver bygglov eller en bygganmälan till kommunen. Sedan augusti 2018 är kravet på bygglov borttaget för många solcellsanläggningar men inte alla. Styrelsen bör kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att fråga vad som gäller just där.

Krävs styrelse- eller stämmobeslut?

I en bostadsrättsförening kan styrelsen fatta beslut om den löpande förvaltningen av föreningens hus och mark. Därmed kan styrelsen besluta om åtgärder som anses vara underhåll och reparationer.

Är det i stället fråga om att tillföra helt nya, ta bort eller ändra utseendet på befintliga funktioner inom föreningen kan det vara fråga om det som kallas en väsentlig förändring av föreningens hus och mark.

Om solcellsinstallationen kan ses som en väsentlig förändring av föreningens hus och mark, vilket inte alltid är helt klart, krävs att åtgärden beslutas på en stämma. Därför kan det av aktsamhetsskäl vara klokt att tillämpa försiktighetsprincipen och låta stämman besluta ifall det finns medlemmar som motsätter sig beslutet.

Gemensamhetsel tillsammans med solceller

Det är nästan alltid mer lönsamt att använda sin solcellsproducerade el själv än att sälja den vidare till elleverantören. Ifall föreningen har möjlighet att producera mer solel än vad den förbrukar till fastighetsel kan det vara klokt att undersöka möjligheterna för gemensamhetsel i föreningen och på så sätt få bättre lönsamhet.

Genom att föreningen skaffar ett gemensamt abonnemang med undermätare för varje medlems lägenhet kan överskottet av solelen användas till både medlemmarnas hushållsel och föreningens fastighetsel, i stället för att enbart använda den till fastighetselen. Det kan också innebära en kostnadsbesparing
i och med att föreningen tillsammans med medlemmarna endast betalar en fast elnätsavgift på gemensamhetsabonnemanget i stället för att varje medlem
betalar var sin.

Moms

I den mån bostadsrättsföreningen har ett överskott av el och säljer vidare elen kan föreningen behöva momsregistrera sig. Om elen mäts och debiteras separat efter faktisk förbrukning i en bostadsrättsförening, så kallad individuell mätning och debitering (IMD), blir föreningen momspliktig.

För föreningar som även planerar att installera gemensamhetsel kan detfinnas fördelar med att se över turordningen och låta installera gemensamhetsel först för att kunna tillgodogöra sig momsavdrag även för solcellsanläggningen.

TIPS!

 • Undersök möjligheterna till ekonomiskt stöd och  intäkter. Exempelvis skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Energimyndigheten kan ge råd om vilka aktuella regler och stöd som finns.
 • Kontakta energi- och klimatrådgivningen i kommunen för stöd och vägledning i processen.
 • I brist på tid och kompetens kan en solcellskonsult anlitas som hjälper till med allt från upphandling till besiktning.

Tänk på att:

 • Det kan vara klokt att i samband med solcellsinstallationen rådgöra med räddningstjänsten i er kommun. Räddningstjänster kan ställa olika krav på den insatsplan som hjälper dem att snabbt hitta rätt hos er om olyckan är framme.
 • En del fastighetsförsäkringsbolag har särskilda villkor vid installation av solceller. Hör er för med föreningens försäkringsbolag om vad som gäller. 


Rev. 2024-06-24

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Energieffektivisering

  Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

 • Solceller

  Att installera solceller blir allt vanligare och det är ett sätt att hålla nere föreningens och medlemmarnas kostnader. Styrelsen bör göra en grundlig undersökning av förutsättningarna innan arbetet startar.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet