Frågor och svar om elprisstöden

Vi får många frågor om de olika elprisstöden, till exempel om vilka stöd som går till hushållen och om bostadsrättsföreningarna över huvud taget får några pengar. Här försöker vi svara på frågorna om elstöden.

De olika stöden bygger på att intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, kortsiktigt finansierar nödåtgärder för hushåll, föreningar och företag vilket har godkänts av Energimarknadsinspektionen.

Hur söker föreningen elprisstödet hos Skatteverket?

Om föreningen har mer än en firmatecknare måste föreningen utse ett elstödsombud efter att ha loggat in på Skatteverkets webbplats. Elnätsföretagen ska ha rapporterat in föreningens elförbrukning under den kvalificerande perioden, och elstödsombudet kontrollerar att uppgifterna stämmer. Elstödet sätts in på föreningens skattekonto. För att sedan få pengarna utbetalda behöver föreningen ett mottagarkonto, vilket kan registreras hos Skatteverket om föreningen inte har ett sådant. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-28.)

Måste bostadsrättsföreningar ansöka om elprisstödet?

Ja, bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket för att få elprisstöd. Detta till skillnad mot hushåll som får det automatiskt utbetalat via Försäkringskassan. Regeringens har meddelat att föreningar kan söka stödet först den 30 maj. Bostadsrättsföreningar behöver kontrollera de förifyllda uppgifterna från elnätsföretagen om föreningens förbrukning. (Uppdaterad 2023-05-08.)

När får bostadsrättsföreningar elprisstöd utbetalat?

Regeringen meddelade den 5 maj att Sverige fått godkänt av EU-kommissionen om att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt. Bostadsrättsföreningar kan nu ansöka om stödet. Skatteverket öppnade sin e-tjänst för ansökan den 30 maj. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-02.)

Vad gäller för bostadsrättsföreningar med gemensam el?

Då föreningen är den part som står på det enda elnätsavtalet har föreningen fått vänta på elprisstödet. Föreningen behöver sedan ansöka hos Skatteverket från den 30 maj om att få elprisstödet utbetalt. Bostadsrättsföreningar får därefter betala ut stödet till sina medlemmar. Dock finns det inga tvingande regler om att en förening måste föra vidare stödet. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Vad gäller om föreningen har fast elpris?

Regeringen meddelar i april 2023 att de företag, däribland bostadsrättsföreningar, som haft fast elprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022 och som gällde med samma pris den 24 februari 2023 kommer inte att få något elstöd. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Vilket elprisstöd får privatpersoner?

Alla privatpersoner med eget elnätsavtal får stöd. Det första stödet går till hushåll i södra Sverige och baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022. Hushåll längst i söder (SE4) ersätts med 79 öre per förbrukad kilowattimme och hushåll i Mellansverige (SE3) får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Därutöver har regeringen fattat beslut om ytterligare elstöd för november och december 2022 och det ska gå till hela Sverige. Ersättningsnivåerna är något högre och beror också på var hushållen finns. Det stödet går inte till företag och bostadsrättsföreningar.

Får bostadsrättsföreningar något elprisstöd?

Bostadsrättsföreningar räknas här som företag och får ett elprisstöd som baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022. Föreningar längst i söder ersätts med 79 öre (SE4) per förbrukad kilowattimme och föreningar i Mellansverige (SE3) får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Detta elprisstöd utgår inte till föreningar i norra Sverige. Det ytterligare elprisstöd som hushållen ska få för november och december 2022 omfattar inte bostadsrättsföreningar.

Vem betalas stödet ut till?

Den 17 november 2022 är väsentligt i detta sammanhang. Det hushåll eller den bostadsrättsförening som hade elnätsavtalet detta datum är den part som får det första stödet utbetalat. När det gäller det andra stödet till hushållen för perioden november till december 2022 är det den som den 31 december 2022 innehade elnätsavtalet som får utbetalningen.

Vad gäller om föreningen gått över till gemensam el under tiden oktober 2021 till september 2022?

Den som har elnätsavtal den 17 november 2022 får elprisstöd. Om föreningen gått över till gemensam el under den period som ligger till grund för elprisstödet är Bostadsrätternas tolkning att medlemmarna inte får något elprisstöd för den tid som de hade individuella elnätsavtal. Detta eftersom medlemmarnas elnätsavtal upphört och de därmed inte hade något avtal den 17 november 2022. Bostadsrättsföreningen får stöd för den period som föreningen haft gemensam el. Regeringen har inte beslutat om elprisstödet slutliga utformning och därför kan förändringar ske.

Får bostadsrättsföreningar med gemensam el stödet för november och december 2022?

Nej, det ska det bara gå till hushåll med ett eget elnätsavtal. Det betyder att medlemmar i föreningar med gemensam el inte får ta del av dessa stödpengar. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Hur betalas elstöden ut?

Till hushållen betalas stöden ut via Försäkringskassan. Bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket från den 30 maj för att få pengar. Efter att ansökan är godkänd betalas stödet ut till föreningens skattekonto.

Vad anser Bostadsrätterna om elprisstöden?

Elprisstöden innebär att flaskhalsintäkterna återbetalas till elanvändarna, vilket är bra. Vi är dock kritiska till regeringens hantering av stödet eftersom hushållen, och i synnerhet bostadsrättsföreningarna, får vänta länge på att få pengarna.

Vi är även kritiska till att bostadsrättsföreningar inte får ta del av elprisstödet för november och december 2022. Därmed får den som bor i villa fullt stöd, medan den som bor i en bostadsrättsförening med gemensam el inte får något stöd alls för denna period. Detta trots att samtliga har betalat överpriser för elen.

Bostadsrätterna har på olika sätt påtalat bristerna i förslagen för regeringen.

Frågorna är ställda av våra medlemsföreningar via telefon eller e-post och uppdateras löpande. Rev. 2023-06-02

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet