Uppsats om bostadsrätt? Sök vårt stipendium

Din studentuppsats kan beviljas ett stipendium om 15 000 kronor. Bostadsrätterna står bakom stipendieutlysningen och stipendiet tilldelas den eller de studenter som i sitt examensarbete vid svensk högskola tillför nya kunskaper som rör bostadsrätten.

Stipendier delas ut av Bostadsrätterna som belöning för examensarbeten som ökar kunskapen om bostadsrätten. Den som får ta emot stipendiet ska i sitt examensarbete ha belyst bostadsrätten från ett eller flera perspektiv och därigenom bidragit till att tillföra nya kunskaper om bostadsrätten som boendeform. Varje uppsats tilldelas 15 000 kronor. Om två studenter skrivit en gemensam uppsats som tilldelats stipendium delar de två studenterna på 15 000 kronor.

Examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och motsvara lägst 15 eller högst 60 högskolepoäng och det ska vara skrivet på svenska eller på engelska.

Arbetet ska med vetenskapligt förhållningsätt belysa bostadsrätten utifrån till exempel bostadsrätten som juridisk person/organisation, dess samhällsekonomiska betydelse, dess inverkan på integration eller dess påverkan på miljö och klimat. Examensarbetet kan också belysa ett specifikt juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt problem med tillämpning på bostadsrätt.

Exempel på tänkbara uppsatsämnen

 • Bostadsrätten och klimatförändringar – anpassningar och innovationer.
 • Analys av miljöaspekter i nyproduktion, ombyggnad och förvaltning av bostadsrätter (kan avse både energi, materialval inklusive tillverkningsprocess med avseende på miljö, förvaltning och transport samt återvinning och deponi).
 • Analys av konsumentskydd vid bostadsrättsbyggande (till exempel den byggande styrelsens ansvar och roll).
 • Omvandling i miljonprogram och upprustning – en analys från ett bostadsrättsperspektiv.
 • Analys av värdering av bostadsrätt från ett konsumentperspektiv: Hur skulle en modell se ut för att värdera de olika föreningarna, exempelvis grundat på lån, räntor, bindningstider, underhåll och andra väsentliga parametrar som rör bostadsrätten?
 • Analys av hur olikformig insatshöjning påverkar riskomfördelning i bostadsrättsförening.
 • Analys av hur amorteringskrav och ökad bostadsbrist påverkar bostadsrättslandskapet.
 • Värdering av bostadsrätter med andel i ekonomisk förening - analys av värderingsproblem med hänsyn till riskbedömningar.
 • Analys av hur omvärldsfaktorer (till exempel energikris, inflation, ränteläge) påverkar bostadsrättsföreningar.
 • Analys av hur avskrivningsregler påverkar olika typer av bostadsrättsföreningar och om det finns behov av annat regelverk.
 • Analys av skillnad mellan ägarlägenhet och bostadsrätt.
 • Analys av integrering i samhället från ett bostadsrättsperspektiv.
 • Analys av bostadsrättens betydelse för förändringar på lokala marknader.
 • Analys av ekonomiska konsekvenser vid ombildning från allmännyttan till bostadsrättslägenheter på:
  • hyresutveckling
  • kapitalbildning
  • investeringar
  • rörlighet på bostadsmarknaden
  • synen på ägandet.

Granskning och bedömning av inskickade examensarbeten och beslut om beviljande av stipendium görs av styrelsen för Bostadsrätterna som självständigt prövar om ett arbete uppfyller de uppställda kraven. Beslut om beviljande av stipendium fattas i samband med styrelsen ordinarie sammanträden och besked meddelas via Bostadsrätternas kansli.

Ansökan om stipendium

Examensarbetet skall skickas in via e-post till: ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se i PDF-format tillsammans med en rapport från Urkundsanalysen av uppsatsen, samt en signerad kopia på utdrag ur Ladok-databasen, där det framgår att examensarbetet i fråga är godkänt. Alternativt skickas arbetet in tillsammans med examensbeviset där det godkända examensarbetet finns listat.

Ansökningstider

Ansökan om stipendium kan skickas in löpande under 2022/2023.

Övrig information

Bostadsrätternas VD Ulrika Blomqvist ulrika.blomqvist@bostadsratterna eller telefon 08-58 00 10 02.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet