Krav på individuell mätning av värme och vatten – i vissa fall

I slutet av 2019 fattade regeringen beslut om en ändring av reglerna för energimätning i byggnader. Det innebär att bostadsrättsföreningar i flerbostadshus med sämst energiprestanda kan behöva införa individuell mätning och debitering av värme och varmvatten – eller renovera för att bli mer energieffektiva. Kravet gäller från 1 juli 2021.

Bakgrunden till de nya kraven är att EU-kommissionen haft synpunkter på att Sverige hittills inte haft några krav på individuell mätning, IMD, av värme och tappvarmvatten. Samtidigt har man från regeringshåll inte velat införa omotiverade krav på fastighetsägarna, däribland bostadsrättsföreningar, när det gäller energibesparande åtgärder.

Därför införs nu krav på IMD av värme och tappvarmvatten för de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

När det gäller värme blir det ett krav för:

  • Flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som överstiger 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta räknat i primärenergital, det vill säga det mått som även tar hänsyn till vilka resurser som behöver tillföras systemet för att klara byggnadens energibehov och som infördes 1 juli 2017.
  • Flerbostadshus i övriga län som har en energiprestanda som överstiger 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år, uttryckt i primärenergital.

Och krav på tappvarmvattenmätning gäller:

  • Vid ombyggnation av flerbostadshus som innebär ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig förändring av befintlig tappvarmvatteninstallation.

De nya kraven berör cirka 14 procent av landets flerbostadshus, men det finns möjligheter att undvika kraven, till exempel:

  • Om det inte är tekniskt möjligt eller om åtgärden inte står i proportion till de energibesparingar som skulle uppnås.

  • Om andra konkreta, planerade energibesparande åtgärder kommer att ge lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Det ges även tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera mätare. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD. Om en energieffektivisering av flerbostadshuset genomförs, alltså inte i samband med ombyggnad, senast den 1 juli 2023 eller om den görs i samband med ombyggnad senast 1 juli 2026 så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD.

Förordningen trädde i kraft den 1 december 2019 men med krav på installation av IMD först den 1 juli 2021.

Det här är IMD

Individuell mätning och debitering innebär att den boende betalar exempelvis el eller vatten utifrån faktisk förbrukning och inte ett genomsnitt av alla boendes förbrukning.

Läs mer

på Boverkets webbplats.

Relaterade ämnen

  • Individuell mätning och debitering - IMD

    Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att el, värme, vatten eller gas mäts för varje enskild lägenhet och debiteras separat. Det finns ett krav att installera IMD av värme för flerbostadshus med sämst energiprestanda och IMD av varmvatten när nya flerbostadshus byggs.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet