Hiss i fastigheten – vad krävs av styrelsen?

Med hiss i föreningens fastighet följer ett ansvar, bland annat årliga besiktningar. Äldre hissar kan ändå innebära risker eftersom kontrollen görs utifrån det regelverk som gällde vid den ursprungliga installationen. Men om olyckan är framme är det ytterst styrelsen som ansvarar för att hissen är säker.

Många bostadsrättsföreningar har hissar i sina fastigheter och enligt branschföreningen Hissförbundet finns cirka 126 000 hissar totalt i Sverige. Dock är mer än hälften av dem äldre än 30 år, vilket innebär att de ofta saknar viktig säkerhetsutrustning.

Att ha hiss i ett flerfamiljshus med flera våningar är förstås bekvämt för de boende och helt nödvändigt för vissa medlemmar. Beroende på hissens typ och ålder finns det dock risker som kan leda till kläm- eller fallolyckor. Enligt en rapport som Hissförbundet tagit fram finns brister i äldre hissar i bostadshus som kan leda till sådana olyckor, vilket också har skett under de senaste åren då framför allt barn har skadat sig allvarligt.

Ansvar för kontroll och skötsel

Det är fastighetsägarens, alltså bostadsrättsföreningens, ansvar att hissen fungerar som den ska och att den uppfyller säkerhetskraven. Bland annat innebär det att hissen ska besiktigas varje år av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan. Den årliga besiktningen befriar dock inte föreningen från ansvaret att hålla hissen i gott skick. Vid allvarligare brister måste till exempel hissen stängas av. Det gäller även vid mindre allvarliga brister som att hissen krånglar återkommande. Styrelsen kan också bli ansvarig om en olycka inträffar, vilket skulle kunna få rättsliga följder. Detta hände för ett antal år sedan då en ordförande stod anklagad för vållande till annans död. Denne hade låtit bli att stänga av en skadad hiss som fick till följd att ett barn omkom. Ordföranden fälldes i hovrätten men friades i Högsta domstolen.

De flesta bostadsrättsföreningar med hiss i fastigheten har tecknat ett serviceavtal med något hisserviceföretag, något som alla föreningar bör göra. Serviceföretaget kan aldrig ta över ägaransvaret för hissen, men föreningen kan avtala om att det ska ansvara för att hissen får den tillsyn, skötsel och underhåll som förskrifterna och säkerheten kräver. Föreningen behöver därför välja ett företag som kan leva upp till ett sådant ansvar.

För styrelsen är det också viktigt att budgetera och planera för att på sikt byta ut vitala delar eller hela hissen, något som inte ingår i vanlig service och skötsel. Läs mer i Boverkets föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningar på boverket.se.

Tänk på att:

  • Föreningen är skyldig att rapportera olyckor och incidenter till byggnadsnämnden i den egna kommunen.
  • En renovering av hissen av andra orsaker än säkerhetsskäl kan medföra krav på höjd säkerhet.

Rev. I mars 2021 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda lämpligheten i att införa retroaktiva krav för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus.

Sedan 2012 finns retroaktiva krav för hissar i arbetslokaler. Att införa retroaktiva krav är bland annat förknippat med kostnader för fastighetsägaren. Det är därför viktigt att konsekvenserna av att införa krav klargörs och vägs mot riskerna.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november 2021.

Relaterade ämnen

  • Entreprenader - garantier och ansvar för fel

    Efter att ett byggnadsarbete i föreningen är avslutat kan frågor om besiktningar, garantier och entreprenörens ansvar när det gäller fel uppstå. Här är det viktigt att vara noga med vad som står i avtalet.

  • Entreprenader - upphandling och genomförande

    Alla fastigheter behöver förr eller senare underhållas. Styrelsen ställs då inför en mängd frågor av varierande svårighetsgrad när en lämplig entreprenör ska anlitas. De främsta råden är att överväga att anlita en professionell projektledare och att vara noga med avtalet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet