Bostadsrätterna blir den organisation vi är i dag

Under seklets första decennium stärktes bostadsrättens position rejält. Vår organisation förändrades markant när en del av oss år 2004 blev aktiebolag och vi, den ursprungliga ekonomiska föreningen, behöll rollen som medlems- och intresseorganisation.

Bild från Malmö, Västra hamnen, byggt på 2000-talet. Foto: Nordr
Malmö, Västra hamnen, byggt på 2000-talet. Foto: Nordr

Del 9: Det nionde decenniet – 2000-talet

Intresset för bostadsrätten som boendeform växte sig allt starkare under 2000-talet. Sedan 1990-talets början hade antalet bostadsrätter ökat med 51 procent. Det kan jämföras med hyresrätterna som ökade med tre procent under samma period. Ändå dominerade hyresrätten fortfarande, liksom än i dag.

År 2008 fick världen återigen uppleva en finanskris. Den tog sin början på den amerikanska ränte- och lånemarknaden, framför allt till följd av en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA. Krisen fick konsekvenser på hela det finansiella systemet i Sverige, men när oron lagt sig kunde konstateras att den inte fick några större effekter på svensk bostadsmarknad. Priserna låg relativt stadigt på samma nivå för att snart fortsätta uppåt.

Förändringar i vår verksamhet

Förvaltningsverksamheten hade under det gångna decenniet ökat markant hos Bostadsrätterna, då SBC. Drygt tvåhundra personer arbetade inom organisationen på åtta olika kontor. År 2004 skulle dock organisationen komma att förändras. Verksamhet som direkt I finansierades av kunderna – bland annat ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridiska tjänster – lades i ett aktiebolag, SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

Den ursprungliga ekonomiska föreningen behöll sin roll som intresseorganisation och fortsatte med sin opinionsbildande verksamhet. Även utbildning och medlemsinformation blev kvar i den ekonomiska föreningen – det som i dag är Bostadsrätterna.

Medlemsantalet fördubblades under decenniet från 3 000 till nära 6 000 bostadsrättsföreningar.

Skattelättnader blir verklighet

Vid valet år 2006 blev det majoritetsskifte i riksdagen och det fattades beslut om en rad historiska skattelättnader. Ett mångårigt påverkansarbete från vår sida resulterade i att den statliga schablonberäknade inkomstskatten för bostadsrättsföreningar slopades. Denna skatt hade tidigare avskaffats för andra upplåtelseformer, men nu försvann den även för bostadsrättsföreningar. Året dessförinnan hade taxeringsvärdena höjts väsentligt och vi visade hur schablonskatten skulle fått förödande konsekvenser om den inte avskaffades.

Även den statliga fastighetsskatten – som vi och andra bostadsorganisationer bekämpat under årtionden – ersattes av en fast avgift, initialt 1 200 kronor per år och lägenhet i flerbostadshus. Smolket i bägaren var att avskaffandet av fastighetsskatten bekostades med en höjning av flyttskatten, som vi började kalla den. Vårt mål att reavinstskatten ska avskaffas kvarstår – den är skadlig för bostadsmarknaden och hindrar ett rationellt utnyttjande av bostadsbeståndet.

Ombildningarna tar fart

Under det senaste årtiondet hade ombildning av hyresrätter som ägts av privata fastighetsägare fortsatt i lugn takt. Efter att den så kallade stopplagen avskaffades år 2007 tog ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter hos de allmännyttiga bostadsföretagen åter fart.

Under åren 2007–2010 ombildades närmare 40 000 lägenheter, de flesta i Storstockholm, ungefär lika många bostadsrätter som det tillkom genom nybyggnation. Hyresgästföreningen bedrev en hård kampanj mot dessa ombildningar. Bland annat klandrades flera stämmobeslut, dock utan framgång.

Källa: SBC 70 år, tidigare årsredovisningar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet