Styrelsearvode eller inte och hur mycket?

En fråga som Bostadsrätternas styrelserådgivare ofta får handlar om styrelsearvode. Om styrelsen ska arvoderas eller inte är upp till varje förening. Frågan är också på vilken nivå arvodet i så fall ska ligga?

Det är föreningsstämman som beslutar om arvodet, vilket oftast och lämpligast sker efter förslag från valberedningen.

En del föreningar väljer dock att avstå från det för att föreningen är liten eller för att ekonomin inte tillåter det. I dessa små föreningar är alternativet att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen och ta ansvaret och arbetsbördan. Men argumenten för att besluta om ett arvode är flera.

Bostadsrättsföreningens hus har ett stort ekonomiskt värde som styrelsen fått förtroende av medlemmarna att förvalta. Arbetet sker på fritiden och de flesta har mycket annat som kräver tid och uppmärksamhet. Styrelsearbete är inte bara tidskrävande, det är heller inte alltid så roligt. Som en uppmuntran i det arbetet kan det vara en idé att styrelsen får en viss betalning, om än symbolisk.

På vilken nivå bör då arvodet ligga? Ja, erfarenheten visar att nivån ligger mellan 1 000 och 1 500 kronor per lägenhet och år. En förening som har 30 lägenheter betalar då sin styrelse mellan 30 000 och 45 000 kronor, exklusive sociala avgifter.

Tänk så här när nivån ska sättas

  • Hur många lägenheter har föreningen?
  • Är föreningen ny eller gammal?
  • Om föreningen står inför ett stambyte eller annan större renovering kan det var en anledning att höja arvodet i och med ökad arbetsbelastning och ett större ansvar, åtminstone det året.
  • I föreningar där det kan vara svårt att få ihop en styrelse går det att använda styrelse arvodet som en morot för att få fler att ställa upp - och att sitta kvar.
  • Köper föreningen hela eller delar av sin ekonomiska och tekniska förvaltning minskar oftast arbetsbördan.

Tips!

Hur ska fördelningen ske?

Om inte stadgarna och stämman bestämmer annat, är det upp till styrelsen att fördela arvodet mellan sig. Även här finns olika varianter. En del väljer att dela upp det i lika delar där även suppleanterna får ta del av pengarna. Andra betalar ordföranden mer. En del väljer en fast och en rörlig del. Den senare utifrån närvaron på styrelsemöten.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Arvode

    Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats med ett arbete som är både tidskrävande och ansvarsfullt. Därför väljer många föreningar att ersätta styrelseledamöterna med ett arvode för att i någon mån visa sin uppskattning. Det är stämman som beslutar ifall arvode ska betalas ut och hur stort det ska vara.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet