Skapa säkra lekplatser

Kan föreningen bli ansvarig om ett barn skadar sig på föreningens lekplats? Frågan är inte helt lätt att besvara. Visst finns det riktlinjer i lagstiftningen att förhålla sig till, men ansvaret är vidare än så. Inte minst ligger en stor del på föräldrarna.

Vilka krav ställs egentligen på den förening som vill skapa utrymme för barnens lek på gården? Och kan föreningen tillåta medlemmar att till exempel ställa upp en studsmatta i trädgården? Syftet med de regler som finns om lekplatser är naturligtvis omsorgen om barnen. På allra högsta nivå slår FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, fast att barn har rätt till lek och rekreation. Denna konvention har också Sveriges riksdag ställt sig bakom och lokalt i kommunerna finns handlingsprogram för barnens lek.

För den som ska ställa i ordning eller ändra en lekplats är detta nyttig kunskap. Den enda lagstiftning som finns inom området är plan- och bygglagen (PBL) som säger att lekplatser ska underhållas så att risken för olyckor begränsas. Och som vanligt gäller fastighetsägarens ansvar för lekplatsen såväl som för övriga delar av fastigheten. Allt som bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare bär ansvar för ska fungera på ett säkert sätt och här behöver föreningen följa produktsäkerhetslagen. Där anges att varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra vilket även omfattar bostadsrättsföreningar.

Boverket har tagit fram föreskrifter som också pekar på att om en lekplats med fasta lekredskap ska byggas ska det ske så att personskador begränsas. Med tanke på denna relativt mjuka lagstiftning är det förståeligt att det är få, om ens några, som har fällts eller fått förelägganden om att lekplatserna är för farliga. Däremot finns det en omfattande kunskap och även standarder för hur lekredskapen ska utformas för att vara säkra. Standarden, svensk och europeisk standard EN 1176-1177, är inte bindande bestämmelser utan goda råd för fastighetsägare och kommuner.

Om ett barn skadas och det som orsakat skadan, till exempel en stor spik som sticker ut i en lekstuga, borde ha upptäckts vid en vanlig kontroll, kan föreningen bli ansvarig. Men har skadan inget samband med den bristen utan bara råkar hända så ligger främsta ansvaret på barnets föräldrar som har en allmän tillsynsplikt.

En del medlemmar vill sätta upp en studsmatta på den gemensamma marken. I samband med att föreningen ger sitt tillstånd kan styrelsen kräva att mattan inte placeras nära några stenar och även att den har ett skyddsnät. Men styrelsen blir inte per automatik skyldig till skador som uppkommer vid hoppning. Föreningen skulle kunna ses som vållande och skadeståndsskyldig vid olyckor om föreningen placerat ut en studsmatta som är i bristfälligt skick.

Genom att följa standarden skyddar föreningen barnen så gott det går. Många företag erbjuder årliga besiktningar av lekplatser med hjälp av kunnig personal. Men behöver föreningen göra sådana? Det finns en mängd riktlinjer för hur en lekplats ska vara utformad. I slutändan är det dock föräldrarna som har ansvar för var, när och hur barnen leker.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet