1+1 blir … 1

I slutet av förra året kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande som innebär att verket inte längre anser att reavinstskatt ska tas ut vid sammanläggning eller delning av bostadsrätter. Bostadsrätterna Direkt berättar hur det bör gå till.

Illustration: Hans Sandqvist

Bostadsrätterna Direkt har tidigare skrivit om Skatteverkets Ställningstaganden när det gäller bostadsrätter som utökas med ett rum på vinden eller ett garage. Då, år 2017 när den rättsliga vägledningen kom, ansåg Skatteverket att en sådan förändring skulle anses som en försäljning och därmed kapitalvinstbeskattas. Men efter att Skatterättsnämnden kommit med flera förhandsbesked där nämnden ansåg att det i just sådana fall snarare handlar om en formförändring upphävde Skatteverket sitt tidigare ställningstagande.

När det gällde sammanläggning av två befintliga bostadsrätter till en, eller när en stor bostadsrätt delas och blir två, kvarstod dock Skatteverkets bedömning om att detta utlöste reavinstskatt. Trots att ingen reell försäljning gjorts eller någon vinst har uppkommit. Nu har detta alltså ändrats.

– För att inte den enskilde medlemmen skulle drabbas av skatt utan att ha gjort någon vinst har nog många föreningar låtit bostadsrättshavaren exempelvis ta upp en öppning mellan två bostadsrätter utan att ha lagt samman dessa rent juridiskt, berättar Anette Krising-Brolin, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Men det blir ett problem i ett senare skede, nämligen när bostadsrätten, som i själva verket är två bostadsrätter, ska säljas.

– Egentligen krävs då att ett avtal mellan medlemmen och föreningen har ingåtts som säger att medlemmen ska återställa den öppning som tagits upp mellan lägenheterna, säger Anette Krising-Brolin.

Den som inte är insatt i bostadsrättsjuridiken kan tycka att detta låter onödigt krångligt, men hon framhåller att väggen mellan lägenheterna faktiskt ägs av föreningen och kan, så att säga, inte säljas av medlemmen.

– Utgångspunkten är att den upplåtna bostadsrätten är bestående, och kan inte förändras. Men om man går tillväga på rätt sätt är det förenligt med bostadsrättslagen. Och med Skatteverkets nya ställningstagande innebär det också att reavinstbeskattningen uteblir, förtydligar Anette Krising-Brolin.

Tips!

Så här ska det gå till vid sammanläggning

 • Bostadrättshavaren ansöker hos föreningen styrelse om att lägga samman de två bostadsrätterna som medlemmen nu är ägare till.
 • Alla panthavare, alltså kreditgivare, måste lämna sitt medgivande.
 • Bostadsrättshavaren säljer bägge bostadsrätterna till föreningen. Överlåtelseavtal upprättas.
 • Föreningen kallar till föreningsstämma (extra eller ordinarie) för att stämman ska fatta beslut om upphörande av dessa bostadsrätter. Stämman beslutar med enkel majoritet.
 • Föreningen upplåter den nya sammanlagda lägenheten genom upplåtelseavtal till bostadsrättshavaren med samma summa som denne sålt sina två lägenheter till föreningen för.
 • Andelstalen för de två bostadsrätterna ändras och blir ett.
 • Lägenheten får ett lägenhetsnummer och en årsavgift motsvarande de två bostadsrätterna. Detta noteras i lägenhetsförteckningen.
 • Lantmäteriet kontaktas om lägenhetsnummer till deras lägenhetsregister.

* Samma förfarande gäller vid delning av lägenheter.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Sammanslagning och delning av lägenheter

  Det finns flera sätt att gå till väga om en medlem har köpt en intilliggande lägenhet och vill slå samman dessa. Tillvägagångssättet för att dela en lägenhet påminner i stort om sammanslagning. I båda fallen krävs föreningens tillstånd.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet