Studentuppsats om bostadsrätt? Sök vårt stipendium

22 feb 2021 | Bostadsrätterna delar ut ett stipendium om 15 000 kronor till den eller de studenter som i sitt examensarbete, vid ett universitet eller en högskola i Sverige, tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform.

Stipendier delas ut av Bostadsrätterna som belöning för examensarbeten som ökar kunskapen om bostadsrätten. Den som får ta emot stipendiet ska i sitt examensarbete ha belyst bostadsrätten från ett eller flera perspektiv och därigenom bidragit till att tillföra nya kunskaper om bostadsrätten som boendeform. Varje uppsats tilldelas 15 000 kronor oavsett om det är en eller flera studenter som skrivit uppsatsen. Om två eller flera studenter skrivit den delar alltså studenterna på 15 000 kronor.

Examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och motsvara lägst 15 eller högst 60 högskolepoäng och det ska vara skrivet på svenska eller på engelska.

Examensarbetet ska med ett vetenskapligt förhållningsätt belysa bostadsrätten utifrån till exempel bostadsrättsföreningen som juridisk person/organisation, bostadsrättens samhällsekonomiska betydelse och inverkan på integration eller dess påverkan på miljö och klimat. Examensarbetet kan också belysa ett specifikt juridiskt, ekonomiskt eller tekniskt problem med tillämpning på bostadsrätt.

Förslag på tänkbara uppsatsämnen

 • Bostadsrätten och klimatförändringar – anpassningar och innovationer.
 • Analys av miljöaspekter i nyproduktion, ombyggnad eller förvaltning av bostadsrätter (kan avse både energi, materialval inklusive tillverkningsprocess med avseende på miljö, förvaltning och transport samt återvinning och deponi).
 • Analys av konsumentskydd vid nyproduktion av bostadsrätter.
 • Ombildning och upprustning i miljonprogramsområden - en analys från ett bostadsrättsperspektiv.
 • Analys av värdering av bostadsrätt från ett konsumentperspektiv: Hur skulle en modell se ut för att värdera de olika föreningarna, exempelvis grundat på lånegrad, räntenivåer, bindningstider, underhåll och andra väsentliga parametrar som rör bostadsrätten?
 • Analys av hur olikformig insatshöjning påverkar riskomfördelning i en bostadsrättsförening.
 • Analys av hur skärpta amorteringskrav och ökad bostadsbrist påverkar bostadsrättslandskapet.
 • Värdering av bostadsrätter utifrån bostadsrätten som en andel i en ekonomisk förening - analys av värderingsproblem med hänsyn till riskbedömningar.
 • Analys av hur nya avskrivningsregler påverkar olika typer av bostadsrättsföreningar och om det finns behov av annat regelverk.
 • Analys av skillnad mellan ägarlägenhet och bostadsrätt.
 • Analys av integrering i samhället från ett bostadsrättsperspektiv.
 • Analys av bostadsrättens betydelse för förändringar på lokala marknader.
 • Analys av ekonomiska konsekvenser vid ombildning från kommunala hyresbostäder till bostadsrättslägenheter med avseende på:
  • hyresutveckling
  • kapitalbildning
  • investeringar
  • rörlighet på bostadsmarknaden
  • synen på ägandet.

Granskning och bedömning av inskickade examensarbeten och beslut om beviljande av stipendium görs av styrelsen för Bostadsrätterna. Den prövar självständigt om ett arbete uppfyller de uppställda kraven. Besked om stipendium meddelas av Bostadsrätternas kansli.

Ansökan om stipendium

Examensarbetet ska skickas in via e-post till ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se i pdf-format tillsammans med en rapport från Urkundsanalysen av uppsatsen, samt en signerad kopia på utdrag ur Ladok-databasen, där det framgår att examensarbetet ifråga är godkänt. Alternativt skickas arbetet in tillsammans med examensbeviset där det godkända examensarbetet finns listat.

Ansökningstider

Ansökan om stipendium kan skickas in löpande under år 2021. Beslut om beviljande av stipendium fattas av Bostadsrätternas styrelse i samband med styrelsens ordinarie styrelsesammanträden.

Övrig information

Bostadsrätternas VD Ulrika Blomqvist ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se eller telefon 08-58 00 10 02.

Skriv en kommentar

Mer som detta