Regeringen vill stärka minoritetens skydd

22 sep 2020 | I somras la regeringen fram förslag om stärkt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen gör det lättare för en minoritet av medlemmar att begära särskild granskning – samtidigt som de kan bli ersättningsskyldiga ifall det är osakligt.

En bostadsrättsförening består av sina medlemmar och för att samarbetet i en förening ska fungera på bästa sätt bör medlemmar som inte ingår i styrelsen ha möjligheter till insyn i verksamheten. Den medlemsvalda revisorn är vanligtvis den som granskar styrelsens arbete. Men regeringen vill genom förslagen skapa en bättre balans mellan minoritetens intresse och intresset av en effektiv förvaltning av föreningen.

Redan i dag finns minoritetsskydd genom likhetsprincipen och även genom kvalificerad majoritet vid röstning på en stämma, exempelvis vid väsentliga förändringar. Därtill finns möjlighet till en särskild granskning om tio procent av medlemmarna begär det på en stämma. Något som kan bli väldigt kostsamt för en förening.

Bakgrunden till förslaget är att det under senare år förekommit problem i några bostadsrättsföreningar där oseriösa personer utnyttjat sina roller i styrelserna för egen vinning och misskött föreningarnas ekonomi.

Detta vill nu regeringen förhindra och har utgått ifrån ett gammalt förslag från 2015. Då fick Bostadsrätterna inte lämna sina synpunkter, men inför denna proposition har vi medverkat för att hitta en balans i det regeringen föreslår. Syftet är att göra det lättare för bland annat medlemmar i bostadsrättsföreningar att genom en särskild granskare reda ut eventuella missförhållanden. Samtidigt ska medlemmar som begär granskning utan grund bli ersättningsskyldiga.

Regeringens förslag innebär att:

  • tio procent av medlemmarna i en bostadsrättsförening kan kräva särskild granskning hos Bolagsverket utan att det behandlas på en stämma
  • det införs ett lämplighets- och oberoendekrav för särskilda granskare
  • medlemmar i bostadsrättsföreningar som ansöker om särskild granskning hos Bolagsverket ska kunna bli ersättningsskyldiga för arvodet om ansökan görs trots att det är uppenbart att granskningen inte behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Skriv en kommentar

Mer som detta