Miljonsvindel i Malmö

29 jan 2018 | Under hösten 2017 uppdagades att en stor bostadsrättsförening i Malmö troligen svindlats på miljontals kronor. I sydsvenska medier beskrivs det som ”den största plundringen någonsin av en svensk bostadsrättsförening”. Vad kan då föreningen göra för att inte råka ut för samma sak? Bostadsrätterna ger råd.

Bostadsrättsföreningen Ida i Malmö fick år 2015 en ny ordförande. Ordföranden drev igenom igångsättning av ett antal stora renoveringsprojekt. Entreprenaderna handlades upp med företag som senare visade sig ha kopplingar till ekonomisk brottslighet.

Bostadsrättsföreningen som före 2015 hade blygsamma lån, består av 738 lägenheter med fler än 1 000 boende. Fram till hösten 2017 mer än tredubblades föreningens lån och  uppgick till dryga 300 miljoner kronor då Nordea till sist stoppade utlåningen. Styrelsen har inte kunnat visa hur pengarna har använts, men en stor del av lånebeloppet har troligen redan betalats ut för arbeten som utförts bristfälligt eller inte alls.

I september 2017 häktades vd:n för ett byggföretag, med kopplingar till föreningen,  misstänkt för grov näringspenningtvätt. I december 2017 häktades föreningens ordförande misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Fallet med den sydsvenska bostadsrättsföreningen är allvarligt men bör betecknas som relativt ovanligt. Dock finns det saker som styrelser bör tänka särskilt på vid upphandling av entreprenader och kring attesträtt.

GODA RÅD FÖR FÖRENINGSSTYRELSER VID STÖRRE BYGGPROJEKT

Intern kontroll: För att upprätthålla intern kontroll i föreningen är det viktigt att se till att mer än en av ledamöterna i styrelsen har rätt att teckna föreningens firma, det vill säga minst två personer gemensamt.

En bostadsrättsförening saknar i allmänhet extern kontroll från utomstående under pågående räkenskapsår. Men om medlemmarna misstänker att det försiggår oegentligheter kan de begära en extra stämma där den externa revisorn kallas in.

Attesträtten är också viktig för den interna säkerheten. Se över rutinerna så att mer än en person i styrelsen har rätt att attestera. Beloppsbegränsad attesträtt kan vara lämpligt, exempelvis att fakturor över en viss summa alltid ska attesteras av minst två eller tre personer innan utbetalning görs.

I övrigt gäller för styrelsen som vid all affärsverksamhet att noggrant kontrollera de företag som anlitas, till exempel genom att begära referenser och kontrollera att skatt och avgifter är betalda.

Även allmänt bilda sig en uppfattning om företagets seriositet, att det till exempel finns en gällande ansvarsförsäkring.

Betala aldrig arbeten i förskott utan först efter att de fel som noterats vid slutbesiktningen åtgärdats. Stora renoverings- eller byggprojekt kan etappindelas och kopplas till en betalningsplan där genomförda delar betalas successivt. Vanligen finns också möjlighet att hålla inne upp till fem procent av kontraktssumman under entreprenadtiden.

Det kan också vara en god idé att ta in en oberoende projektledare för att specificera förfrågningsunderlag, begära in offerter och utvärdera dem.

Försäkringar: Se till att föreningens fastighetsförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Om någon kräver föreningen som fastighetsägare på skadestånd hjälper försäkringsbolaget till att utreda om föreningen är skadeståndsskyldig och betalar ut skadeståndet i förekommande fall. Om enskilda styrelseledamöter, suppleanter eller lekmannarevisorer gör sig skyldiga till en skada som orsakar ekonomiska krav kan de ersättas av styrelseansvarsförsäkringen, som normalt ingår i fastighetsförsäkringen. Försäkringsbeloppet bör vara väl tilltaget, cirka fem miljoner kronor.

Normalt ingår också skydd för förluster genom förmögenhetsbrott som det handlar om i fallet i Malmö. Om någon gör sig skyldig till exempelvis förskingring och orsakar föreningen ekonomisk förlust kan försäkringen lämna ersättning. Alla de nämnda delarna ingår i den försäkring som Bostadsrätterna erbjuder.

Kontrollera även med föreningens försäkringsbolag om behovet av en särskild byggherreförsäkring.

Skriv en kommentar

Mer som detta