Hönsbur på uteplatsen?

Bild hönor i bur
20 apr 2018 | Medlemmarna ville bygga en liten hönsbur för ett fåtal hönor på sin markplätt. Marken ägs av föreningen som avslog ansökan, bland annat på grund av risken för skadedjur. Efter flera turer tog medlemmarna ärendet till Bostadsrättsnämnden för bedömning.

I en bostadsrättsförening med 17 parhus i Västsverige ville två medlemmar bygga en liten hönsbur som skulle inhysa ett fåtal hönor. Föreningen ligger lantligt belägen och till varje lägenhet hör ett skötselområde som dock inte är upplåtet med bostadsrätt. Föreningen äger alltså även den marken.

Parets efterforskningar visade att det inte längre krävs tillstånd för höns inom detaljplanelagt område i den aktuella kommunen och gick vidare för att granska föreningens stadgar och trivselregler. Men de tyckte sig inte hitta något specifikt om höns. Däremot fanns en för trivselregler ganska ovanlig skrivning, nämligen att det i denna förening är tillåtet ”att mata fåglar och annat” men att medlemmarna bör ”försöka att hålla rent för att undvika ohyra”. De lyssnade med närmaste grannar som var positiva till hönsen och gick sedan vidare till styrelsen och frågade om lov. Styrelsen ansåg sig inte kunna svara utan rådde paret att lämna in en motion till stämman som skulle hållas inom kort.

Medlemmarna nöjde sig inte med svaret eftersom de ansåg att det inte var en stämmofråga. Frågan ställdes därför på nytt till styrelsen. Paret fick då beskedet att de inte fick tillstånd att bygga hönsburen och att hålla höns på sitt skötselområde. Detta med motiveringen att föreningen äger och bestämmer över marken och att endast lekstugor med vissa mått och visst utseende får byggas. Därtill var styrelsen orolig att hönsen skulle dra till sig skadedjur. Återigen hänvisades paret till motionsrätten.

En motion lämnades då in till stämman, men av de 18 närvarande röstades den ner med 11 röster mot de 7 som var för. Efter ytterligare ett försök att blidka en nytillsatt styrelse, utan resultat, vände sig medlemmarna till Bostadsrättsnämnden för en bedömning i frågan.

I bostadsrättsföreningens yttrande i ärendet framgår att parets beskrivning i stort är korrekt men styrelsen anser att det klart framgår att det endast är lekstugor som godkänns vid förfrågningar om att bygga på föreningens mark. Styrelsen anser sig ha rätt att ha regler som begränsar detta.

I medlemmarnas kommentar till yttrandet framhålls att föreningen inte har något som helst förbud mot att mata fåglar eller andra djur i det fria. Det skulle enligt dem dra till sig mer ohyra och vara svårare att hålla rent än höns i ett stängt utrymme. Paret redovisade också vad som framkommit vid en kontakt med hälsoskyddsenheten i kommunen. Enheten kunde intyga att det mycket sällan inkommer klagomål på höns. Däremot tuppar, vilket paret inte tänkte sig att ha.

Medlemmarna påpekar också att det i bostadsrättsföreningen förekommer ett antal andra typer av byggnader än lekstugor exempelvis växthus, förråd, kaninbur, pergola och inhägnad för katter. Den hönsbur som paret planerade var däremot på hjul och inte stor nog att hysa en människa och därmed inte att betrakta som en byggnad enligt plan- och bygglagen. Styrelsens beslut strider därför enligt paret mot likabehandlingsprincipen.

Borde medlemmen få bygga en hönsbur och hålla höns på sitt skötselområde för att det inte är specificerat i trivselreglerna att just hönsbur inte får byggas? Bryter styrelsen mot likabehandlingsprincipen när den nekar medlemmen att bygga hönsbur då flera andra medlemmar uppfört växthus och annat? Hur skulle du döma?

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING

Av upplåtelseavtalet för lägenheten framgår att mark inte ingår i bostadsrätten. Till varje lägenhet hör dock ett skötselområde som medlemmen disponerar. Begreppet skötselområde finns inte i bostadsrättslagen utan här rör det sig om något som kallas benefik nyttjanderätt, vilket innebär att en fastighetsägare låter en nyttjanderättshavare använda viss markyta gratis.

Någon direkt lagreglering finns inte för denna nyttjanderätt. Utslagsgivande är i stället upplåtarens avsikt med marken.

I det här fallet är det oklart. Men övervägande skäl talar för att föreningen inte tänkt sig att  medlemmarna ska ha hönsburar på den aktuella markytan. Mot den bakgrunden anser nämnden att sökanden inte har rätt att anlägga någon hönsbur.

BOSTADSRÄTTSNÄMNDEN

  • Bostadsrättsnämnden är bildad av Bostadsrätterna och agerar oberoende.
  • Nämnden består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
  • Föreningar eller bostadsrättshavare kan vända sig till nämnden.
  • Nämnden lämnar utlåtande som baseras på skriftliga underlag.
  • Den som begär yttrandet betalar en avgift: 3 000 kronor som förening och 800 kronor som bostadsrättshavare.
  • Bostadsrättsnämnden har ingen muntlig rådgivning.
  • Föreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna kan vända sig till styrelserådgivningen: 0775-200 100.
  • Läs mer på bostadsrattsnamnden.se

Kommentarer

Vilket fint förslag med höns i föreningen.

Skriv en kommentar

Mer som detta