Faktablad

 • Andelstal

  I många föreningar är andelstal lika med lägenhetens andel av de totala insatserna och baserat på detta relationstal så fördelas avgiftsuttaget i föreningen. Men numera tillämpas också andra principer, ett andelstal för ägandet och ett för kostnadsfördelningen är inte ovanligt. Men oavsett hur man tidigare bestämde andelstalen är rådet att de inte ska ändras.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Andrahandsupplåtelse

  Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt.
  Läs mer
 • Ansvarsfrihet - vad innebär det?

  Frågan om ansvarsfrihet är en allvarlig fråga kopplad till möjligheten för föreningen att kräva ut skadestånd av styrelseledamöterna för ekonomiska skador de kan ha åsamkat föreningen. Nekad ansvarsfrihet är en allvarlig anklagelse - det finns anledning att reagera mot de "okynnesyrkanden" som blivit alltmer vanliga.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Arvoden för styrelsen och revisorer

  Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats. Arbetet är både tidskrävande och ansvarsfullt så för att i någon mån visa sin uppskattning så bör stämman besluta om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Avgifter till föreningen

  Varje bostadsrätt ska betala en årsavgift till föreningen, vanligen månadsvis men kan även betalas kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också några andra avgifter som är tillåtna.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Balkongbygge

  Det har varit väldigt populärt att bygga balkong de senaste åren. En balkong ger ett mervärde för själva boendekvaliteten, därtill ökar även bostadens ekonomiska värde.
  Läs mer
 • Besittningsskydd

  En bostadshyresgäst har ett mycket starkt direkt besittningsskydd. Det innebär att om föreningen vill säga upp hyresgästen så måste man ha mycket starka skäl.
  Läs mer
 • Betalningsförsening

  En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften eller betalar den för sent riskerar att bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. För att föreningen ska kunna få framgång i ett sådant ärende måste styrelsen vara insatt i de särskilda tidsfrister som gäller. Bostadsrättshavaren har normalt flera chanser att betala en förfallen avgift innan han eller hon kan tvingas flytta från sin lägenhet.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Bostadsanpassning

  Den som har någon form av funktionshinder kan söka bidrag hos kommunen för anpassning av sin permanentbostad. Ibland måste då föreningen då ta ställning till om det är acceptabelt.
  Läs mer
 • Bostadsföreningar

  De första bostadsrättsföreningarna (Brf) tillkom 1930. Innan dess bedrevs liknande verksamhet i bostadsföreningar (Bf).
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Bostadsrättens grundbultar

  Bostadsrätten är en ganska komplicerad form av gemensamt ägande med många intressen som ska tillgodoses. Därför finns det en stor mängd bestämmelser som reglerar detta samboende. Om man sätter sig in i vissa grundbultar kring bestämmelsernas uppbyggnad blir det enklare och roligare i det praktiska vardagsarbetet i föreningen. Grundbultarna kan sägas utgöra något av bostadsrättens själ.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Bostadsrättsföreningar

  En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Bostadsrättsföreningens skatter

  I huvudsak finns bara en skatt kvar; kommunal fastighetsavgift. Men det är skillnad på skatteregler för lokaler och bostäder, för flerbostadshus och småhus liksom för äkata och oäkta bostadsrättsföreningar.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Bostadsrättsnämnden

  Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättshavare möjligheten till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Brännbart i trapphus

  Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Delning av lägenheter

  Vid delning av bostadsrätter sker i princip samma sak som vid sammanslagning, men åt andra hållet.
  Läs mer
  Ämne: 
  Juridik
 • Diskriminering

  Med diskriminering avses både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och diskriminerande uppmaningar.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Dödsbo

  Avlider en bostadsrättshavare träder dödsboet in i den avlidnes ställe. Finns flera dödbodelägare och kommer de överens om att inte skifta boet fortsätter dödsboet att vara innehavare av bostadsrätten.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Ekonomisk plan

  Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas och intygsgivas av godkända intygsgivare. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Felparkerade fordon

  Felparkerade bilar är problem för snart sagt alla föreningar. Men hur gör man för att bli av med dessa?
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Fullmakt, ombud, biträde

  En fullmakt är ett skriftligt eller muntligt bemyndigande för en person, fysisk eller juridisk, att med bindande verkan för fullmaktsgivarens räkning företa en rättshandling.
  Läs mer
  Ämne: 
  Stämma
 • Fönster och dörrar

  Det är fullt möjligt för en förening att lägga underhållsansvaret för ytterdörrar och fönster på bostadsrättshavarna. Då det gäller ytterdörrar kan en variant vara att själva dörren har föreningen ansvar för medan ansvaret för handtag, lås inklusive nycklar m.m. vilar på bostadsrättshavarna. Utvändig målning av dörrar och fönster ska dock alltid vara föreningens ansvar. Vad som gäller för ytterdörr kan även gälla balkongdörr.
  Läs mer
  Ämne: 
  Underhåll
 • Föreningsstämma

  Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Att sköta den löpande förvaltningen av föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande.
  Läs mer
  Ämne: 
  Stämma
 • Förråd

  Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Garage och p-plats. Olika avtal?

  Handlar det om att hus eller del av hus som upplåts till nyttjande mot ersättning är det fråga om ett hyresavtal. Det innebär att om det finns tak och väggar på den upplåtna garageplatsen samt ersättning utgår så handlar det alltså om ett hyresavtal, närmare bestämt om ett lokalhyresavtal. Lagbestämmelser kring detta finns i hyreslagen.
  Läs mer
 • Grillning

  Oset från grillning kan vara mycket besvärande och sprider sig lätt bland kringboende. Grillning i en bostadsrättsfastighet är därför i första hand en ordningsfråga men kan också vara en säkerhetsfråga på grund av gnistbildning vid torr och blåsig väderlek.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Handräckning

  Vanlig handräckning innebär att en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare) tvingas flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad där besittningsrätten upphört. Detta kallas med ett gemensamt namn för avhysning
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Hyresförhandling bostad

  Bruksvärdeshyra, förhandlingsordning och ändring av hyresvillkor. Detta är begrepp som förekommer i samband med bostadshyresförhandling. En grundläggande fråga är hur många hyreslägenheter som finns i föreningen.
  Läs mer
 • Hyresgäster

  Många föreningar har uthyrda bostäder och lokaler. När en fastighet ombildats från hyresrätt till bostadsrätt avstår nästan alltid någon från att gå med och stannar kvar som hyresgäst. Föreningar brukar ofta föredra att lokaler är hyresrätt i stället för bostadsrätt eftersom man då bland annat kan ha bättre kontroll över vad lokalerna används till. Hur än hyresrätter tillkommit måste föreningen som hyresvärd i sina hyresförhållanden uppträda på ett korrekt sätt.
  Läs mer
 • Hyresnämnden

  Hyresnämnderna är statliga förvaltningsmyndigheter (inga domstolar) som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres-, arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. De ska vidare medla och vara skiljenämnd i tvister. Hyresnämnderna är åtta till antalet och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Västerås, Sundsvall och Umeå.
  Läs mer
 • Information till medlemmar

  En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Bra och tydlig information ökar trivseln i föreningen. Bra och tydlig ekonomisk information gör det också enklare för mäklare när de värderar lägenheter och spekulanter får en positiv bild av föreningen. Det finns ingen lagreglerad informationsskyldighet annat än årsredovisningen. I den finns all viktig information om föreningen och fastigheten samlad.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Insatshöjning

  I många föreningar är räntekostnaderna en stor post. Räntorna på lånen är ofta bundna i många år. Föreningens deklaration slutar med ett skattemässigt underskott. Medlemmarna i föreningen får inte skattereduktion för föreningens räntekostnader. Föreningar som har höga räntekostnader har naturligt höga lån vilket ger en viss bild i föreningens balansräkning.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Insatsnedsättning

  En bostadsrättsförening kan av olika skäl ha överskott av pengar. I de flesta fall rör det sig om pengar som kommer från en konvertering till bostadsrätt av en hyresrätt som blivit tom. Vid insatsnedsättning får medlemmarna lägre ingångsvärden vilket medför att reavinstskatten vid en eventuell försäljning ökar.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Jäv

  Jäv föreligger när man som beslutsfattare har egna intressen som kolliderar med föreningens intresse. Det är viktigt att inte minst ur konfliktförebyggande synpunkt vara uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där man har egna intressen.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Kronofogden

  Kronofogdens arbete syftar till att fordringsägare ska få betalt för sina fordringar. Det gäller såväl privata fordringsägare som till exempel banker och kontokortsföretag som samhällets fordringar för skatter och avgifter.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Kvarlämnade fordon

  Enligt lagen om flyttning av fordon får ett registrerat fordon, till exempel en bil eller motorcykel, flyttas om det varit felparkerat på föreningens mark under minst sju dygn i följd efter det att föreningen underrättat ägaren. Observera att reglerna om flyttning gäller även om föreningen inte har förbjudit parkering eller ställt villkor för parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (se faktablad "Felparkerade fordon").
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Kvarlämnade saker

  Vad kan föreningen göra med avflyttade bostadsrättshavares/hyresgästers kvarlämnade saker i till exempel vinds- eller källarförråd? När vågar man slänga sakerna?
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Legal panträtt

  När en bostadsrätt köps lämnas den som regel som säkerhet till banken för att få lån till att köpa bostadsrätten. Bankens (eller annan långivares) panträtt kan hamna i konkurrens med den säkerhet som föreningen samtidigt har i lägenheten. Föreningens panträtt aktualiseras om medlemmen upphör med att betala sin månads- eller kvartalsavgift.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi
 • Likabehandling

  Det finns en grundläggande princip på föreningsrättens område som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan ändå vara tillåtet om det är sakligt motiverat.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Likvidation av bostadsrättsförening

  I många bostadsrättsföreningar med småhus vill man äga husen direkt i stället för genom en bostadsrättsförening. Främsta skälet är att man vill komma åt ränteavdragen för lån för att på så sätt åstadkomma lägre boendekostnader. Om bostadsrättsföreningen har stora lån kan inte medlemmarna göra avdrag för de räntekostnader föreningen har och som ingår i årsavgiften.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Lägenhetsförråd

  Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Lägenhetsförteckning

  Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Lägenhetsyta

  Frågan om bostadsytor uppmärksammas allt mer. Det är inte alldeles ovanligt med felaktiga ytuppgifter och i många bostadsrättsföreningar råder osäkerhet om hur stora lägenheterna egentligen är. De uppgifter som finns är ofta gamla och dessutom från en tid då mätmetoderna var annorlunda, lägenheter har byggts om och ytorna har förändrats av olika skäl.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Medlemsförteckning

  Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra medlemsförteckning. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje medlems namn och postadress samt bostadsrätt. Även medlemmar som inte innehar bostadsrätt ska tas med.
  Läs mer
  Ämne: 
  Förening
 • Medlemsprövning

  Att bli medlem i bostadsrättsförening har de allra flesta människor rätt till. Det är bara undantagsvis som en förening kan neka medlemskap. Principen om "öppenhet" gäller generellt för bostadsrättsföreningar. Det finns dock föreningar med särskilda så kallade insållningsklausuler i sina stadgar och då gäller givetvis dessa och medlemskretsen kan då kraftigt begränsas. Exempel på sådana klausuler kan vara krav på att förvärvaren ska ha uppnått viss lägsta ålder för att bli medlem, till exempel minst 55 år för medlemskap i seniorförening, eller att förvärvaren ska tillhöra en viss yrkesgrupp.
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Mötesteknik

  En ordförande skall så objektivt som möjligt leda mötet och se till att detta löper smidigt. En ordförande måste förbereda sig väl – dels vad avser sammanträdesteknik och dels genom att sätta sig in i sakfrågorna.
  Läs mer
  Ämne: 
  Stämma
 • Ny i styrelsen

  Följande information riktar sig i första hand till nyvalda styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Hjälp till att sprida informationen till alla som är berörda av styrelsearbetet!
  Läs mer
  Ämne: 
  Styrelse
 • Ohyra

  Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Därför bör du omedelbart kontakta din förening om din lägenhet drabbas.
  Läs mer
  Ämne: 
  Underhåll
 • Omförhandling av lokalhyra

  För lokaler är det marknadshyror som gäller. Marknadshyra är den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden. Marknadshyran kan sägas vara den hyra som motsvarande lokaler med motsvarande lägen kan betinga. Det är ingen lätt uppgift att fastställa vad som är marknadshyra. Det ställs mycket stränga krav på vad en uppsägning ska innehålla om föreningen vill justera hyran. Felaktiga uppsägningar innebär att uppsägningen är ogiltig och att hyreskontraktet blir förlängt utan möjlighet att ta ut ny hyra.
  Läs mer
 • Pantsättning

  När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid en utmätning av bostadsrätten, vid bostadsrättshavarens konkurs eller vid tvångsförsäljning. Panten är en särskild förmånsrätt, alltså en prioriterad fordran som ger rätt till utdelning före den eller de med sämre förmånsrätt.
  Läs mer
  Ämne: 
  Ekonomi