Samfällighet och servitut

Vad är en samfällighetsförening och vad är ett servitut, och vad gäller för dessa?

Beskrivning

En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar exempelvis bostadsrättsföreningar, men på avgörande punkter finns också skillnader.

Vad är en samfällighetsförening och hur ska den skötas? Vilka regelverk gäller? Det är några saker vi kommer att ta upp på utbildningen.

Vidare behandlar vi även servitut. Vad är det och vad skiljer exempelvis ett avtalsservitut och ett officialservitut? Vi reder ut frågorna på utbildningen.

Att sköta en samfällighet kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighetsförening får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till samfällighetsföreningen.

Vi går också igenom hur ett servitut sköts på bästa sätt och vilket handlingsutrymme som finns att ändra i servitutet.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagarna ha klart för sig de olika begrepp som tas upp i samband med samfälligheter. Deltagarna ska också ha fått kunskap om juridiken kring servitut.

Ur innehållet

• Vad är en samfällighetsförening och vilka regelverk styrs den av?
• Vad är skillnad mellan ett avtalsservitut och ett officialservitut?
• Vilka typer av objekt kan en samfällighetsförening förvalta?
• Hur ska den så kallade debiteringslängden se ut?

Kurstillfällen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet