Laddplatser i samfälligheten?

Efterfrågan på laddplatser för eldrivna bilar ökar – i samhället i stort och i bostadsrättsföreningar. Att installera laddboxar på den egna parkeringsplatsen är inte svårt även om det kräver planering. Men hur gör föreningen om parkeringen ägs och förvaltas gemensamt i en samfällighetsförening? Det här bör ni tänka på.

I takt med att andelen eldrivna bilar börjat rulla på våra vägar ökar också efterfrågan på laddplatser i bostadsrättsföreningar. Inte helt ovanligt är att den parkeringsplats som nyttjas av medlemmarna ägs och förvaltas tillsammans med en eller flera andra bostadsrättsföreningar genom en samfällighetsförening. I grunden finns då en gemensamhetsanläggning, som det heter, som bildas av Lantmäteriet.

Det händer att en samfällighetsförening vill komplettera sin anläggning med laddmöjligheter. Först bör då föreningen ställa sig frågan om laddutrustning ryms inom det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningen. Beslutet talar bland annat om vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken, äganderätten och hur den får användas. I beslutet framgår även detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in eluttag för motorvärmare eller laddutrustning för elbilar.

Om föreningen ger sig på en egen tolkning är risken att en befintlig eller ny medlem i föreningen kan ifrågasätta riktigheten i beslutet och frågan får då avgöras i domstol. Där kan beslutet ogiltigförklaras och föreningen kan bli tvungen att ta bort de installerade laddboxarna.

Hos Lantmäteriet är det möjligt att ansöka om så kallad fastighetsbestämning. De gör då en rättsligt bindande tolkning om den önskade förändringen ryms inom anläggningsbeslutet. Det kan vara en väg framåt för den samfällighet som vill gå vidare med planerna att installera laddboxar. Enligt Lantmäteriet medför dock ansökan en kostnad.

Om det står klart att anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddutrustning kan föreningen, efter beslut på föreningsstämma, ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. Men för det krävs att vissa villkor uppfylls. Läs mer om dessa på Lantmäteriets webbplats, men ett centralt krav är att anläggningens ändamål är av ”stadigvarande betydelse” för fastigheterna.

Att majoriteten, eller till och med alla medlemmarna i en samfällighetsförening, önskar installera laddboxar innebär inte per automatik att en gemensamhetsanläggning kan ändras för det ändamålet. Villkoret ”stadigvarande betydelse” måste fortfarande vara uppfyllt, det vill säga att det ska finnas ett faktiskt behov av laddutrustningen, både nu och på längre sikt, hos den typiska användaren alltså bostadsrättshavaren, i de anslutna fastigheterna. Annars kan inte gemensamhetsanläggningen ändras.

Tidigare har det inte funnits någon rättspraxis alls på området men en dom från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt från februari i år berör frågan. Rättsfallet handlar om en samfällighetsförening som beslutade att installera laddstationer i ett garage. Domstolen ansåg dock att installation av laddstationer inte kunde anses ingå i samfällighetens ändamål.

Alltför stora slutsatser kan nog inte dras utifrån en enda dom men den visar ändå att föreningen bör vara försiktig och inte anta att någonting ryms inom beslutet om det finns minsta oklarhet kring detta.

Relaterade ämnen

  • Laddstolpar

    Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet