Vem gör vad i styrelsen?

Grafik: Pia Koskela
10 apr 2017 | Vem har egentligen ansvaret vid snöras, att kalla till stämma och att stadgarna följs? Här är en guide till vem som gör vad i din BRF-styrelse.

Ordförande

Ansvarar för:
• att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs.
• att kalla till styrelsemöten, leda styrelsens sammanträde.
• att det förs protokoll.
• att alla styrelsebeslut blir verkställda.
• att kalla suppleanter om ledamöter har förhinder.
• att ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag.

I övrigt har ordföranden samma ansvar som de andra styrelseledamöterna. Obs! Ett exempel där föreningens ordförande kan bli ensam ansvarig är vid fallande is och snö från hustaket, då det handlar om vållande av kroppsskada eller vållande till annans död.

Kassör

Ansvarar för:
• att utbetalningar och att fordringar krävs in.
• bokföringen och att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar.
• föreningens deklaration, inkomstuppgifter.
• att skatter och avgifter betalas, göra årsbokslut.
• att föra medlems/lägenhetsförteckning, kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad.
• att lämna budgetunderlag till styrelsen, delta i styrelsearbetet och informera övriga i styrelsen om ekonomin i föreningen.

Det är inte obligatoriskt att ha en kassör, men om en sådan finns har denne tillsammans med ordföranden något större ansvar för att skatter med mera betalas in.

Ledamot

Ansvarar för:
• den eller de arbetsuppgifter som ordförande delegerar ut till ledamöterna för att fördela arbetsbördan.

Tänk på att alla styrelsens ledamöter i princip har samma ansvar för bostadsrättsföreningen.

Sekreterare

Ansvarar för:
• att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens stämmor.
• att föra protokoll över styrelsesammanträden, förvara skrivelser med mera.

I bostadsrättslagen sägs inget om att styrelsen måste ha en sekreterare. En del väljer att utse sekreterare för varje styrelsemöte.

Suppleant

Ansvarar för:
• att vara reserv ifall någon ledamot avgår eller är frånvarande. När suppleanten tjänstgör som styrelseledamot har personen exakt samma ansvar som en ledamot för de beslut som denne har varit med om att fatta. Det är bra om suppleanter kallas till sammanträden. Det underlättar när suppleanten ska träda i tjänst för ordinarie ledamot om denne redan är insatt i styrelsens alla ärenden.

FAKTA/Därför är styrelsens protokoll inte offentliga
Styrelsens protokoll är inte offentliga och därmed inte tillgängliga för medlemmar eller utomstående. Endast revisor har rätt att ta del av dem.

Anledningen är integritetsfrågor av olika slag, både för föreningen och enskilda medlemmar, till exempel upphandlingsärenden eller störningsärenden. Det är också en trygghetsfråga; de boende ska kunna vända sig till styrelsen när det gäller till exempel en granne som väsnas och veta att informationen om vem som gjort anmälan inte sprids.

FAKTA/Så arbetar valberedningen
Valberedningen väljs på stämman och kan förutom att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen också föreslå nivån på arvoden, om det ska beslutas om sådana.

Det finns ingen lag som styr valberedningens arbete, men bäst är ändå att låta medlemmarna få ta del av förslaget inför stämman för att då kunna ta ställning. Stämman kan föreslå och välja andra kandidater än dem som valberedningen föreslagit.

Petra Olander

Kommentarer

Anmäler 2 st till mötet den 29 april 2017

Skriv en kommentar

Mer som detta