Utökat stöd för laddstolpar - men inte för enskilda bostadsrättshavare

01 mar 2018 | Från den 1 februari i år utökades möjligheten att få bidrag för att installera laddplatser för elbilar. Stödet är riktat till privatpersoner men omfattar inte enskilda bostadsrättshavare som har en p-plats i anslutning till sin bostad eftersom bidragstaket är satt till 10 000 kronor per fastighet. Sedan tidigare kan dock föreningar söka stöd genom satsningen Klimatklivet.

Det finns i dag drygt 45 000 el- och laddhybrider i Sverige. Under år 2017 ökade antalet med hela 62 procent och spås fördubblas under 2018, enligt intresseorganisationen Power Circles.

Därför ökar även intresset för bostadsrättsföreningar att installera laddplatser för elbilar, något som föreningar har kunnat söka stöd för sedan hösten 2015 genom satsningen Klimatklivet.

Från den 1 februari kan även privatpersoner söka stöd – ladda-hemma-stödet – för att installera laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till bostaden. Det gäller dock inte bostadsrättshavare med en p-plats som ingår i bostadsrätten, till exempel carport vid radhuset, eftersom taket för bidraget är satt till 10 000 kronor per fastighet (ska täcka halva installationskostnaden upp till den summan). Stödet kan alltså sökas av villaägare för installationer gjorda från den 1 januari i år och först efter att laddstationen installerats. Dock senast sex månader efter att installationen är slutförd.

Genom att installera laddplatser för elbilar kan föreningar bidra till omställningen av landets bilpark. Den allmänna bristen på laddplatser gör att föreningen, genom att erbjuda möjligheten till laddning hemma, också kan höja värdet på föreningens lägenheter. Laddning över natten i anslutning till bostaden blir troligen det viktigaste sättet att förse elbilarna med drivmedel framöver.

Vissa föreningar omvandlar några av platserna på sin ordinarie parkering till laddplatser, och i många fall kan platser med motorvärmare ganska enkelt byggas om eller ersättas med laddstationer. Men det gäller förstås att kontrollera kvaliteten på anläggningen. Ett första steg kan vara att en elektriker kontrollerar att det finns tillräckligt med ledig effekt i elnätet och att anläggningen klarar en uppgradering.

Föreningen kan söka stöd för installationen från Naturvårdsverket genom Klimatklivet – ett investeringsstöd med syfte att minska utsläpp som påverkar klimatet. Bidraget har flera  ansökningsomgångar per år och nästa period öppnar den 17 april 2018. Om föreningen tänker söka stödet ska installationen, till skillnad från ladda-hemma-stödet, inte påbörjas förrän det har beviljats.

Kostnaden för laddningen och investeringen kan sedan fördelas mellan föreningen och  medlemmarna på olika sätt. Styrelsen bestämmer och något stämmobeslut behövs inte vare sig för anläggningen eller för kostnadsfördelningen. Men upplever föreningen att det är en angelägen fråga kan den förstås tas upp och diskuteras på ett medlemsmöte.

Vanligt är att föreningen lägger på en schablonkostnad för elförbrukningen på parkeringsavgiften, normalt cirka 500 kronor per månad. För parkeringsplatser i garage och utomhus bör villkoren  regleras i avtal mellan bilägarna och föreningen där specialvillkoren för laddplatser läggs fast. I vissa fall har medlemmar själva köpt in sina laddboxar som de sedan vill ansluta till föreningens anläggning. Då gäller det att komma överens om vem som äger och underhåller boxen i framtiden.

I dag finns möjlighet för föreningen att ta betalt för den faktiska elanvändningen i kilowattimmar. Det finns numera laddboxar som exakt mäter elförbrukningen och även kan leverera uppgifter till ett debiteringssystem, men de är i gengäld dyrare att installera och underhålla.

Mer information finns på fixaladdplats.se och om bägge stöden på naturvardsverket.se.

Rev. 2018-09-25

Skriv en kommentar

Mer som detta