Suppleantents roll i styrelsen - stadgarna avgör ansvaret

06 sep 2017 | Suppleantens roll är att träda in för en ordinarie ledamot när denne inte närvarar vid styrelsemötet. Dessa kan även finnas med vid styrelsemöten och ha yttranderätt även när de inte tjänstgör, men det är upp till varje styrelse att besluta om.

Suppleanten vikarierar på styrelsemötet om en ordinarie ledamot inte kan närvara. Då har suppleanten samma funktion som en ledamot, vilket till exempel innebär att denne räknas in i underlaget för att styrelsen ska kunna vara beslutsför.

Ofta står det i föreningens stadgar att styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna närvarar, och suppleanten är en del av underlaget om den tjänstgör. Men en suppleant är alltid en suppleant, även om denne tjänstgör i en ledamots ställe.

Skulle en ledamot avgå ur styrelsen kan suppleanter kallas att tjänstgöra på styrelsemöten till nästa stämma. Det behövs inte heller en ny stämma om en suppleant avgår och styrelsen fortfarande är beslutsför.

Stämman är föreningens högsta instans. Som beslutande organ är det stämman som utser styrelse och suppleanter, och styrelsen kan inte själv välja en suppleant eller besluta att en suppleant ska bli ledamot.

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste ha minst tre ledamöter och detta är som regel specificerat i föreningens stadgar. Därutöver finns det inget lagkrav om att en förening måste ha suppleanter, även om det underlättar i fall ledamöter är frånvarande eller avgår.

Om en ledamot har anmält förhinder om att delta vid ett styrelsemöte, är det styrelsens ordförande som kallar suppleanter att tjänstgöra. Lagen anger inte i vilken ordning suppleanter ska kallas. I ovanliga fall anger stadgarna detta och en stämma kan ha beslutat vilken suppleant som ska kallas i första hand, i andra hand och så vidare. Annars kan styrelsen besluta om detta.

Den suppleant som inte ska tjänstgöra har inte heller någon automatisk rätt att närvara vid styrelsemöten. Här kan dock styrelsen besluta annorlunda vad gäller suppleanters närvaro- och yttranderätt. Bostadsrätterna förespråkar närvaro- och yttranderätt eftersom suppleanterna behöver vara väl insatta i föreningens verksamhet den dag de tjänstgör. Ett annat skäl att låta suppleanter närvara är att en när en ledamot får förhinder i sista stund, finns en suppleant på plats som får tjänstgöra. Självklart ska en suppleant som tjänstgör få ta del av underlag inför styrelsemötet, men de kan även få göra det när de endast närvarar. I samband med att styrelsen beslutar om årsredovisningen kan en tjänstgörande suppleant underteckna handlingen i stället för en frånvarande ledamot.

Vad kan en suppleant göra när denne inte tjänstgör? Det är möjligt att låta personen utföra olika uppdrag. Ingenting hindrar att denne utses till firmatecknare, även om det möjligen är ovanligt, och suppleanten kan även vara protokollförare på ett styrelsemöte och underteckna protokollet tillsammans med ordföranden.

Kommentarer

Hej,
Vad händer om en ordinarie ledamot slutar och jag är suppleant?
Blir man automatiskt ersättare för denna ledamot tills ny är vald?
De vill välja in mig som suppleant lite mot min vilja och jag kan tänka mig gå med på det om det inte innebär att de kan snabbt och enkelt välja mig till en ledamot när någon slutar.
Det är nämligen så att finns flera i styrelsen som är på väg att sluta.

Tack på förhand!
Hälsningar
Janne

Skriv en kommentar

Mer som detta