Ställ rätt krav

17 aug 2017 | Först om en medlem renoverar sådana delar som rör det som ligger utanför lägenheten kan styrelsen ställa krav på ett fackmannamässigt utförande. Bostadsrätternas styrelserådgivare har fått en längre fråga och svaret förklarar vilka möjligheter styrelsen har att kontrollera en renovering.

Enligt våra stadgar som är av gammal standard finns en paragraf som säger att väsentliga  förändringar inte får vidtas utan att meddela styrelsen och att allt ska vara fackmannamässigt utfört. Och i paragrafen som behandlar bostadsrättsinnehavarens skyldigheter står att denne ansvarar för golvbrunn inklusive klämring.

Vi undrar vad som gäller för badrumsrenoveringar egentligen. Vi i styrelsen har tidigare sagt att badrumsrenoveringar ska meddelas till styrelsen och utföras av bolag certifierade enligt GVK eller BKR, och sedan ge ersättning med 3 000 kronor till bostadsrättshavaren, då vi ansett att golvbrunn med avlopp är föreningens egendom. Vi har stämmobeslut på ersättningen. Vad vi i styrelsen förstår så går det inte att renovera tätskikt i badrum fackmannamässigt utan att byta golvbrunn, vilket kräver att man i så fall bilar loss den ur betongen.

Har vi i styrelsen fog för detta eller kan egentligen bostadsrättshavaren bara säga sig göra renoveringen fackmannamässigt och utföra den själv eller anlita vem som helst?

Behöver de ens meddela att de gör en renovering? En renovering som inte drar om rörens eller avloppens placering behöver väl inte räknas som väsentlig? Särskilt när det står i våra stadgar att även golvbrunnen bostadsrättshavarens ansvar.

Svar: I princip har en medlem rätt att göra vissa ändringar inne i lägenheten. Men i vissa fall krävs styrelsens tillstånd, till exempel för nya ledningsdragningar. Styrelsen kan säga nej endast om sakliga skäl finns; om ändringarna kan orsaka påtaglig skada på huset. Säger styrelsen ja kan ni inte sätta upp villkor för hur arbeten ska göras, om fackman ska anlitas, vilka material som ska användas, med mera. Sådant bestämmer medlemmen. Detta gäller inne i lägenheten, alltså det som är innanför ytskikt på tak, väggar och golv.

Men ska arbeten göras som även berör delar av huset utanför lägenheten gäller annat. Med utanför avser vi det som ligger under/bakom yt- och tätskikt på tak, väggar och golv. Då det gäller sådana arbeten måste föreningen tillfrågas och föreningen bestämmer enväldigt vad som får göras och hur det ska ske. Föreningen kan även kräva att fackman anlitas. Ska medlem till exempel riva upp bjälklag och dra nya rör under ursprungliga golvytan – då kan styrelsen ange villkor som nyss nämnts.

Observera att när arbeten har gjorts utanför lägenheten faller ansvaret för eventuella framtida fel på föreningen. Medlemmar har ju bara underhållsansvar enligt stadgar för skicket inne i lägenheten men nu talar vi om delar utanför den.

Det går inte att avtala om att medlem ska ha ansvar för dessa yttre delar. I teorin är det tänkbart, så gör föreningar bland annat om en medlem sätter upp en markis på husets fasad. Då kan medlem i avtal åta sig underhållsansvaret. Men i sådana fall anges även i avtalet att om lägenheten säljs och köparen inte åtar sig motsvarande ansvar ska medlemmen ta ner markisen och återställa väggen.

Så kan styrelsen i praktiken inte göra med en hel konstruktion av golv och rör. Därför är det viktigt att föreningen noga kontrollerar arbeten som en medlem gör utanför lägenheten eftersom föreningen får det framtida underhållsansvaret.

I ert fall har dock medlemmar ansvar för golvbrunn. Just golvbrunnen bör medlemmen kunna byta själv, men anslutande ledningar faller under föreningens ansvar. Vi ska tillägga att det är tveksamt om en förening i stadgar verkligen kan låta medlem ansvara för golvbrunnen då den ligger i allt väsentligt utanför lägenheten.

En medlem som vill göra sådana ändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd ska tillhandahålla en beskrivning och ritningar. Styrelsen måste få ett beslutsunderlag.

Kan inte styrelsen på egen hand bedöma effekterna av begärda ändringar får den anlita en egen fackman. Detta får föreningen själv betala för.

Kommentarer

Finns det inte rättsfall ang. vem som är ansvarig då en otät golv brunn förorsakat skador?

Ja det finns rättsfall.
Vår förening fick rätt mot medlem i Uppsala tingsrätt och det finns även dom från HD. Det är medlemmen som är ansvarig för skada som uppstår pga otät golvbrunn -dock inte för skada som uppstod i föreningens ansvarsområde, dvs under tätskikten, detta för att det var den förra ägaren som byggt om.

Hej,
Jag bor i ett bostadsrätt och har nyligen upptäckte en vattenskada i badrummet som arbetet är på går nu.
Min fråga är:

Vi såg när byggare tagit bort kakel från väggar att det saknas Tätskikt,
Föreningen vill att jag betalar för detta enligt deras reglar "försäkring täcker inte heller tätskikt & ytskikt"
Men värför står jag för kostnaden om detta saknas från början? Det kan vara att själva orsaken till vattenskadan är pga det saknas tätskikt från början.

Är det något som ni kan svara på?
Tack på förhand,
Rami

Skriv en kommentar

Mer som detta